Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 615 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Erkek
Toplumsal cinsiyet bağlamında eril kodlar üzerinden kurgulanan roller, erkeğin sorgulanmasını gereksiz kılar. Erkeğin varoluşu bile kendisini ortaya koymaya yeter ve varlığı sorgusuz kabul edildiği için onu tanımlama, anlama, anlatma ihtiyacı duyulmaz.
96 TL. 120 TL.
 %  20
Yazmalara Göre kerem ile Aslı Hikayesi ve Raif Yelkenci Nüshası
Halk bilgisi mitolojik zamanlardan mirastır. Toplumların sevinci-hüznü, korkusu-cesareti, öfkesi-sabrı; dünyaya, doğaya ve ötekiye bakışı bu irfan hazinesinin içerisinde saklıdır. Atalar, tecrübe ederek doğruluğuna şüphe götürmez bir şekilde inandıkları her ne varsa kendinden sonra gelenlere aktararak geleneği yaşatmak ve bu yolla kendileri de yaşamak isterler. Öyleyse kişi atalarının mirası ile şekillenerek yeniden atalarına dönüşür ve döngü sürekli tekrar eder. Buna kültür adı verilir ki taşa kazımaktan,
69.6 TL. 87 TL.
 %  20
ÖZBEKLER VE MODERN ÖZBEKİSTAN TARİHİ
Kazak, Türkmen, Uygur ve Kırgız Türkleri ile birlikte Türkistan Türklerini oluşturan Özbek Türklerinin Türk Kültür tarihindeki önemi son derece büyüktür. Bütün Türklerin tarihinde birer iftihar vesilesi olarak zikredilen Ali Şir Nevai ve Uluğ Bey gibi büyük şahsiyetlerin torunları olan bugünkü Özbek Türklerinin tarihlerini diğer kardeş Türk halklarından ayrı olarak yazmak oldukça güçtür. Bu kitapta müstakil Türk devleti olarak ortaya çıkmış bulunan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin sınırları içinde yaşayan Ö
103.2 TL. 129 TL.
 %  20
KIRGIZLAR VE MODERN KIRGIZ DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Kültür tarihimizde önemli bir yer işgal eden Kırgız Türkleri, Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden biridir. Bu kitapta Türk Töresine sadık kalarak hayatını hür ve müstakil olarak devam ettirme mücadelesi vermiş olan Kırgız halkının Türk kültür tarihindeki yeri ve Osmanlı Türkiye’si ile münasebetleri ortaya konulmuştur. Ayrıca, Kırgız halkının, Rus işgaline uğradıkları XIX. asrın ilk yarısından günümüze kadar, bilhassa Sovyet döneminde, geçirdikleri esaret hayatında verdikleri şerefli yaşam mücadelel
103.2 TL. 129 TL.
 %  20
KAZAKLAR VE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ TARİHİ
Elinizdeki kitap yaşama azmi ve arzusu, vatanlarına olan büyük sevgi ve bağlılıkla Kazak halkının tarihsel mücadelelerini derinlemesine ortaya koyup analiz eden bir eserdir. Kazaklar son olarak Rus idaresi altından, hem haklarını ve hem de güzel vatanlarını yeniden kazanmışlar, hür ve müstakil bir millet haline gelmişlerdir. Prof. Dr. Mehmet Saray bilgi ve belgelere dayanarak Kazak halkının bu fevkalâde derin ve bir o kadar dramatik tarihlerini, hem kardeşleri olan Türkiye Türklerine ve hem de medenî dünya
108 TL. 135 TL.
 %  20
TÜRKMENLER VE TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ
Türkmenler Sovyet hâkimiyetini en son kabul eden topluluk olmuştur. Rus işgaline uğrayan Türk ülkeleri ile Rus idaresinde yaşayan Türk halkları içinde Kazakistan halkı ile birlikte en çok acı çeken ve katliama uğrayan halkların başında Türkmenler gelir. Nitekim Rusların Türkmenistan’da uyguladıkları bu insanlık dışı ve yolsuzluklarla dolu idare şekli Rus kamuoyunun dikkatini dahi çekmiş ve Çar Hükümeti üç defa tahkikat komisyonu kurarak Türkmenistan’da ve diğer Türk ülkelerinde yapılan haksızlıkları ve yols
112 TL. 140 TL.
 %  20
KUZEY VE GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ TARİHİ
Atatürk, Milli Mücadele yıllarında Ankara’ya bir Büyükelçi gönderen Azerbaycan Türklerinin bu hareketine son derece duygulanmıştı. Azerbaycan sefirini kabulü esnasında söylediği şu sözler son derece manidar idi: “Rumeli ve Anadolu halkı, Azeri kardeşlerinin kalplerinin kendi kalpleri gibi çarptığını bilirler. Bunun için getirdiğiniz tuhfe-i selamın ne kadar derîn ve âlî bir hissin eseri olduğunu takdir eder ve bu selâmı alırken Azerbaycan Türklerinin de bir daha esarete düşmemeleri ve hukuklarının paymal ed
116 TL. 145 TL.
 %  20
METİNDİLBİLİM, METİNSEL BAĞDAŞIKLIK VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DEĞİŞTİRİM
Metinleri daha iyi ve eksiksiz anlama ve anlatma çabası insanlığın bilinmeyen döneminden beri devam etmekte. Bu arayış kimi insanlığı günden güne daha fazla motive ederek metinler konusundaki araştırmacılık ruhunu canlandırmıştır. Böylece metinler konusunda çaba harcayıp onlarla ilgili düşünceler üretmeye çalışan araştırmacılar ortaya çıkmıştır. Bu araştırmacılar Antik Çağlar’da, etkili metin üretmenin esaslarını araştırırken günümüze yaklaştıkça daha sistematik, ilkeli, kurallı vb. durumları ortaya koyarak
132 TL. 165 TL.
 %  20
HİKÂYET-İ VEYS EL-KARANÎ (KASTAMONU NÜSHASI)
Hikâyet-i Veys El-Karanî isimli bu eser, muhtevası dikkate alındığında Üveysnâme adıyla zikredilen eserler grubuna dahil edilebilir. Eserin ilk bölümünde Cabbâr Kulu’nun tasavvufla ilişkili bilgi ve düşüncelerini kendine has ifade tarzıyla aktardığı görülmektedir. Eserin manzum olan ikinci bölümü ise başka eserlerde de karşılaşılan bir Veys El-Karanî hikâyesidir. Türkçe dil özellikleri bakımından bir geçiş dönemi eseri olduğunu söyleyebileceğimiz eser, bünyesinde barındırdığı Türkçe söz varlığı bakımından d
124 TL. 155 TL.
 %  20
TÜRK HALKLARI EDEBİYATI
Bu eserde, Türk boylarının edebiyatları, özellikle Özbek, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Türkmen, Azerbaycan, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Dağıstan, Osmanlı ve Türk, Uygur, Kuzey Kafkasya Türk boyları ve diğer Türk lehçe gruplarına ait boylarının edebiyatları ele alınmaktadır. Ayrıca, dünya edebiyatında Nobel ödüllü yazarlar, şairler ve oyun yazarları hakkında da bilgiler verilmiştir. Çalışma lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, yükseköğretim kurumlarının filoloji fakültelerindeki araştırmacılarına ve Türk
220 TL. 275 TL.
 %  20
Kitāb-ı Atalar (Sözi) Giriş- Dil İncelemesi – Metin –Bağlamlı Dizin- Tıpkıbasım
Türklerde atasözlerinin toplandığı ilk derlemelerden biri literatürde Kitāb-ı Atalar adıyla tanınan eserdir. H. 885’te (M. 1480-1481) bir araya getirildiği mukaddimede kaydedilen fakat toplayıcısı bilinmeyen en eski atasözü derlemelerimizden Kitāb-ı Atalar’ın bugün için elde iki nüshası vardır: Süleymaniye [Fatih] nüshası ve Paris nüshası. Paris nüshasının başında diğer nüshada yer almayan sözi sözcüğü de bulunur. Bu nedenle elinizdeki kitabın adı Kitāb-ı Atalar [Sözi] olarak belirlenmiştir. Giriş, dil ince
313.6 TL. 392 TL.
 %  20
XV. YÜZYIL ŞAİRİ FEZÂYÎ VE MESNEVİLERİ
XV. yüzyıl Türk edebiyatının, hakkında pek bir bilgi bulunmayan şairi olan Fezâyî; aynı yüzyılın önemli edebî simalarından Şeyhî’nin öğrencisidir. Beyitlerinde Şeyhî’den övgüyle bahseden Fezâyî, gazellerinde rindane üslûbu başarıyla temsil etmiştir. Gazelleriyle aynı yazma eser içinde bulunan dört mesnevisi ise dinî-tasavvufî bir görünüm arz eder. Şair, külliyatının ilk mesnevisi olan Hediyyetü’l-Ahbâb’da, çeşitli tasavvufî terimleri açıklar. İkinci mesnevi olan Der-Beyân-ı Makâmât-ı Dervîşân, dervişlik yol
128 TL. 160 TL.
 %  20
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Erkeklikler
Ferda ZAMBAK, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında babasız temsil edilen oğulların erkeklik biçimlerini incelerken modernleşme sürecine dair değişimlerin daha çok “erkeklik” üzerinden kurgulandığını ortaya koyar. Bu dönem romanlarında, “yetim oğul olmak”, Osmanlı modernleşmesinin eril tahayyülü için gerekli olduğu kadar sakıncalı bir durum olarak ele alınır. Anlatıcıların yetim oğullardan beklediği babayla ve sultanla simgesel hale gelen hegemonik erkekliği inşa etmeleri değil, Batı karşısında ataerkil normlar
57.6 TL. 72 TL.
 %  20
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE  GİZİL GÜÇ: TUTUMLAR
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler süreçte bilişsel, üstbilişsel ve duyuşsal pek çok değişkenin etkisi altındadır. Bu değişkenler hakkında bilgi sahibi olmak, hedef dilin öğretim sürecinin nasıl bir çizgide ilerleyeceği konusunda ipuçları vermektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan çalışmaların genellikle bilişsel boyut üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Elinizdeki kitap, öğrenicilerin Türkçeye ve hedef dilde dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerine yönelik tutumları hakkında
68 TL. 85 TL.
 %  20
KAZAK TÜRKÇESİ GRAMERİ
ҚАЗАҚ ТІЛІ Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ, ардың – Жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың… Алтын Күннен бағасыз бір белгі боп, Нұрлы жұлдыз – бабам тілі, сен қалдың! Жарық көрмей жатсаң да ұзақ, кен-тілім, Таза, терең, өткір, күшті, кең тілім, Таралған түрік балаларын бауырыңа Ақ қолыңмен тарта аларсың сен, тілім! Мағжан Жұмабаев Rusya ve Türk dilinin yurtlarında Türkoloji ile ilgili olarak yapılan çalışmaların tamamı, Sovyet Türkoloji anlayışına göre kaleme alınmıştır. Bu çalı
99.2 TL. 124 TL.
 %  20
DOĞU AKDENİZ’DE OSMANLILAR VE RUSLAR 1768-1812
Rus devleti ortaya çıktığı bölgenin koşulları nedeniyle denizlere ulaşmayı önemli bir hedef olarak belirlemiştir. Çar Petro’nun yönetimi sırasında bu hedefler sistemli bir politikaya dönüşmüştür. II. Katerina döneminde ise Rus deniz faaliyetleri Karadeniz ve Baltık Denizi’nin ötesinde Akdeniz’e kadar uzanmıştır. II. Katerina, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bir Rus filosunu Baltık Denizi’nden İngiltere’nin de desteği ile Akdeniz’e göndermiştir. Bu sefer sırasında Ruslar Mora Yarımadası, Adalar Denizi
71.2 TL. 89 TL.
 %  20
SÖZÜN GÖLGESİ
Sözün Gölgesi Emel Koşar’ın 2010-2020 yılları arasında roman, senaryo ve deneme türleri üzerine kaleme aldığı yazılardan bir seçme niteliğindedir. Sözün Gölgesi’nde Emel Koşar’ın Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nahit Sırrı Örik, Orhan Pamuk, Levent Mete, Mine Söğüt, Tuğrul Tanyol’un eserlerini çeşitli açılardan incelediği, Mavi Anadolucuk’a ve Sabahattin Eyüboğlu’na yönelik eleştirileri değerlendirdiği makalelerin yanı sıra edebiyat-medya ilişkisini ve edebiyatımızda kadının yerini sorguladığı deneme türündeki yazı
28.8 TL. 36 TL.
Tükendi
 %  20
Hikâyet-i meymûne-i bânû-yı a‘zam giriş-inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım
Batı Türkçesinin tarihî dönemleri içinde kaleme alınan her eser; bir devrin sadece düşünce yapısı ve duygu dünyası ile değil, bunların ifade vasıtası olan dilin özellikleri ve söz varlığı hakkında da bilgi verir. Özellikle harekeli metinler; Türkçenin Anadolu coğrafyasındaki tarihî seyrini, değişimini, gelişimini ortaya koyma açısından büyük önem taşır. XIII. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan ancak XIV-XV. yüzyıllarda yazıya aktarılan bu metinler içerisinde halk hikâyeleri, destanlar, efsaneler, menkıbeler,
200 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  20
Çeviribilimden İzdüşümler -2-
Farklı kültürlerle etkileşim ve dünya ile iletişimin anahtarı çeviri kendine düşen görevi yerine getirmede koşar adımlarla ilerlemekte. Yaklaşık yarım yüzyıldır kendini farklı bağlamlarda geliştirip içeriğini derinleştiren bilim dalı çeviribilim hem uygulamalı hem de kuramsal düzlemde araştırmalarla alanın farklı ihtiyaçlarına cevap vermek, sorunlarını çözmek için çaba harcamaktadır. Elinizdeki kitapta bu çerçevede alana özgü uygulamalı ve kuramsal izdüşümler bulacaksınız. Keyifli okumalar.
100 TL. 125 TL.
 %  20
Cumhuriyet Dönemi Roman Okumaları I (1923-1950)
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Türk milletinin bağımsız devlet kurma şeklinde görüngülenen tarihsel dirilişine koşut başlayan ve gelişen yazınsal yolculuğunu kapsar. Yeryüzünden silinmek istenen bir milletin köklü dönüşümlerle evrildiği bu süreç, Türk ve Dünya medeniyeti açısından çok katmanlı tarihsel varoluş serüvenlerinin gerçekleştiği bir dönemdir. Anadolu’nun vatanlaşmasında dönüm noktası olması bakımından ise, geçmiş yılların çıkarımının yön verdiği millî devlet fikrini benimseme ve benimsetme yönü
79.2 TL. 99 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 615 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1