Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
(x)Kesit Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 350 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Kader Kapıyı Böyle Çalar
Uzun yıllar yurt dışında muhabirlikten Yurtdışı Yayın Yönetmenliği’ne kadar gazeteciliğin her kademesinde görev yapan Halit Çelikbudak altıncı kitabıyla okurların önünde… Elinizde tuttuğunuz kitap, Halit Çelikbudak’in yıllardır çeşitli gazetelerde, dergilerde yayınlanan yazılarından oluşuyor… Günübirlik yazılmış ama yazıldığı günü aşıp tüm zamanlarda okunacak yazılar… Ele alınan konular, yazar, eleştirmen Doğan Hızlan’ın deyimiyle ‘eskimez tazelik’ içeriyor. Çok yönlü, evrensel bir yazar düşününce akla ilk
20 TL. 25 TL.
 %  20
Edîb Harâbî /  Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 10
Bu sözleri sanma her insân anlar Kuşdilidir bunu Süleymân anlar Bu sırr-ı mübhemi ârifân anlar Çünki câhillerden pinhân eyledik
12 TL. 15 TL.
 %  20
Hasan Sezâyî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 9
Nefha-i sırr-ı Hudâ’ya urefâ dem dediler O deme mâlik olan kişiye âdem dediler Pîrlere sordu Sezâyî ne durur sırr-ı hayât Remz ile bir nefes edip ana dem dem dediler
12 TL. 15 TL.
 %  20
İsmail Hakkı Bursevî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 8
Nere baksam gözüme sûret-i Rahmân görünür Âşıkım âşık olan cânlara cânân görünür Âşıkın her gecesi leyle-i Mîrâc oldu Belki her bir demine bir nice seyrân görünür
12 TL. 15 TL.
 %  20
Niyâzî-i Mısrî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 7
Hak ilmine bu âlem bir nüsha imiş ancak O nüshada bu âdem bir nokta imiş ancak O noktanın içinde gizli nice bin deryâ Bu âlem o deryâdan bir katre imiş ancak
12 TL. 15 TL.
 %  20
Sun'ullâh-ı Gaybî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 6
Bir ağaçtır bu âlem meyvesi olmuş âdem Meyvedir maksûd olan sanma ki ola ağaç Bu âdem meyvesinin çekirdeği sözüdür Sözsüz bu âlem âdem bir demde ola târâc
12 TL. 15 TL.
 %  20
Türklerin Enteklektüel Mirası Kutadgu Bilig
İslâmî Dönem Türk Edebiyatı’nın ilk önemli telif eserlerinden olan Kutadgu Bilig, XI. yüzyıl Türkistan’ında çok kültürlü bir ortamda Türk kimlik ve düşüncesi ile yetişen Kuz Ordalı Yusuf tarafından yazılan Orhun’dan Kâşgar’a Türklerin dili, kültürü, tarihi ve devlet yönetim bilgisini içeren paha biçilmez kıymete sahip Türk mirası eserdir. Kutadgu Bilig; devlet, adalet, kut, töre kavramları etrafında dünden bugüne aktarılan paha biçilmez kıymette değerler manzumesi numunesidir. Kutadgu Bilig, insan yaşamı
32 TL. 40 TL.
 %  20
ŞEYH-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI  2 CİLT
Karahanlı ve Harezm Türkçelerinin devamı olarak Timurlular devrinde zengin bir yazı dili hâline gelen Çağatay Türkçesi, ilk eserlerini XV. yüzyıl başlarında vermeye başlayıp Nevâyî ile klasik şeklini almıştır. Bilime ve sanata önem veren, şair, sanatçı ve bilim adamlarını saraylarında himaye eden bir anlayışın hüküm sürdüğü ortamda oluşturulan bu eserler, klasik Çağatay edebiyatının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Çağatay edebî dilinin şekillenmesinde önemli katkıları olan şairlerden biri de Atâyî’dir. XV.
160 TL. 200 TL.
 %  20
Kızıldeniz'de Osmanlı-İngiliz Rekabeti ve Cidde Olayları
Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı ele geçirmesi ile başlayan Osmanlı Devleti’nin Arap Yarımadası üzerindeki hâkimiyeti I. Dünya Savaşı sonuna kadar devam etmiştir. Ne var ki zaman içerisinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri gücünün zayıflaması Arap Yarımadası’nı etkilemiştir. Uzunca bir süre açıkça görülmeyen bu zayıflık Napoléon Bonaparte’ın Mısır’ı işgali ve ardından Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’da kurduğu iktidar ile kendini belli etmiştir. Arap Yarımadası’nda Osmanlı Devleti’nin gücünün azalmasını gösteren
44 TL. 55 TL.
 %  20
Ümmî Sinan / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 5
Kimse bilmez ahvâlimi aşk ile yâr olan bilir Yedi iklîm dört köşeye hikmet ile dolan bilir
12 TL. 15 TL.
 %  20
Aziz Mahmud Hüdâyî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 4
Edeb yolun gözleyen Erkânı bilmek gerek Hakk’ı bilmek isteyen İnsânı bilmek gerek
12 TL. 15 TL.
 %  20
Eşrefoğlu Rûmî /Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 3
Denizler içerem susuz geçerem Beni kandırası ummân bulunmaz Yitirdim Yûsuf’u Kenân içinde Yûsuf bulundu uş Kenân bulunmaz
12 TL. 15 TL.
 %  20
Seyyid Nesîmî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 2
Düşdüm ezelde zülfüne dâm olmadan henüz İçtim lebin şarâbını câm olmadan henüz “Ben zülfüne ezelde tutuldum ki henüz tuzak yaratılmamıştı. Yine orada dudaklarının şarabını içtim ki henüz kadeh vücut bulmamıştı.”
12 TL. 15 TL.
 %  20
Yûnus Emre / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 1
On sekiz bin âlem halkı cümlesi “bir” içinde Kimse yok “bir”den artık söylenir dil içinde Yûnus sen diler isen dostu görem der isen Ayândır görenlere işte gönül içinde
12 TL. 15 TL.
 %  20
Bir Kültür Romancısı Reşat Nuri Güntekin
Millî edebiyat dönemi romancısı olarak bilinen Reşat Nuri Güntekin, Türk kültürünün ve siyasi yaşamının yeniden şekillendiği bir neslin temsilcisidir. Bu nedenle kültürel mirasını Osmanlı’dan alarak kendisini yetiştiren Güntekin, Doğu ve Batı anlatılarını özümseyerek eserlerini kurgular. Reşat Nuri, romanlarında hem İstanbul’un saray ve köşk yaşamındaki bilinmezleri hem de Anadolu’nun derinliklerinde unutulmuş insanı ortak paydada buluşturmayı bilir. Özellikle aydının Anadolu’ya bakışını değiştiren anlatıla
48 TL. 60 TL.
 %  20
KASB –HUNAR LEKSEMALARINING YASALISH MASALALARI
MURODQOSIM ABDIYEV KASB –HUNAR LEKSEMALARINING YASALISH MASALALARI İstanbul, 2019 Abdiyev M. Kasb-hunar leksemalarining yasalish masalalari. Monografiya. – 157 bet. Mazkur monografiya tilshunoslik fanining so‘z yasalishi sohasi tadqiqiga bag‘ishlangan. Jumladan, ishda kasb-hunar leksemalarining yasalish masalalari tadqiqi tahlil etilgan. Monografiya so‘z yasalish jarayonlari va ularning yasalish masalalari bilan shug‘ullanuvchi barcha filologlar, ma
32 TL. 40 TL.
 %  20
BADIIYLIK VA HAYOTIY HAQIQAT
NASIROV AZIMIDIN BADIIYLIK VA HAYOTIY HAQIQAT (“Yulduzli tunlar” va “Ona lochin vidosi” romanlari misolida) İstanbul, 2019 Nasirov Aizmidin Normamatovich. Badiiylik va hayotiy haqiqat (“Yulduzli tunlar” va “Ona lochin vidosi” romanlari misolida). Monografiya. – 134 bet. Monografiyada o„zbek adabiyotining iste‟dodli adiblaridan biri Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”, “Ona lochin vidosi” romanlaridagi tarixiy haqiqatning badiiy talqinga aylanish jarayoni, tarixiy shaxs siymosining
32 TL. 40 TL.
 %  20
Türk Moğol Dil Tarih Kültür Araştırmaları
Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılı olması münasebetiyle 2019‘da gerek Moğolistan‘da gerekse Türkiye‘de pek çok akademik toplantı ve kültürel etkinlik düzenlendi. TİKA ve İzmir Valiliğinin katkılarıyla, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile akademik ortağı olduğumuz Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından 3-7 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen, Kâtip Çelebi İzmir T
56 TL. 70 TL.
 %  20
Kırım Karaycası Türkçe Sözlük
Karaylar, başta Litvanya, Polonya, Ukrayna, Kırım ve İstanbul olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde dağınık olarak yaşamaktadırlar. Konuştukları dil olan Karayca ise Türk dilleri içerisinde Kuzeybatı Kıpçak grubunda kabul edilmekte ve yok olma tehlikesi altındaki diller arasında anılmaktadır. Haliç, Trakay ve Kırım olmak üzere üç diyalekti bulunmaktadır. Karaycanın sözlükleri ise 20 yüzyılın başlarından itibaren farklı alfabelerde hazırlanmış, kimisi basılmış, kimisi daktilo baskısı olarak özel koleksiyo
56 TL. 70 TL.
 %  20
Dilbilimsel Antropoloji
Selamlaşma birçok toplumda "Nasılsın?" gibi bir kişinin sağlığıyla ilgili soru şeklini alır. Bazı toplumlarda ise selamlaşma, katılımcıların bulunduğu yer ile ilgili soruları içerir: Polinezya’da kullanılan "Nereye gidiyorsun?" gibi. Böyle bir olguyu incelerken birçok soru sorabilir ve birçok varsayımı aklımızda bulundurabiliriz. Bu sorular kalıplaşmış mıdır? Eğer öyleyse, birinin bunlara nasıl cevap verdiği neden önemlidir? Bu tür rutin konuşmaların içeriği kullanıcılar, ataları, bütünüyle insanlık ile ilg
43.2 TL. 54 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 350 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1