Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
(x)Kesit Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 300-320 / Aktif Sayfa : 16
 %  40
İngilizlerin İslam Ülkelerini Parçalama Politikası Ve İran
İngiltere, on dokuzuncu asrın başlarından itibaren İslâm coğrafyasının iki önemli devleti olan Osmanlı ve İran üzerinde başlattığı hileli ve sinsi süreç ile her ikisini I. Dünya savaşına sürüklemiş, savaş sırasında topraklarını işgal ettikten sonra bağımsızlıklarına halel getirmiştir. Her iki devlette de hedeflerine ulaşmak için Tanzimat, Islahat, Kanun-ı Esasi, Meşrutiyet ve ferdi özgürlük gibi araçlara başvurmuş, halkın bütün dertlerinin ilacı olarak mevcut idarelerin yerine bu araçların ikame edilmesi gö
21 TL. 35 TL.
 %  40
Çağatay Türkçesi Kur'an Tefsiri
Türkler var oldukları ilk günden bugüne pek çok dine inanmıştır. İnandıkları dinlerin kutsal kitaplarını da Türkçeye tercüme etme konusunda oldukça gayret göstermişlerdir. Uygurlarla başlayan tercüme geleneği İslamiyet’i bir devlet dini olarak kabul eden Karahanlılarla ve elbette tarih sahnesinde varlık gösteren diğer Türk devletleriyle artarak devam etmiştir. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’ı Türkçe düşünerek tercüme eden Türk’ün özellikle Arapça terimlere bulduğu karşılıklar Türkçenin ifade gücünü gös
30 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  40
Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Kısa Sureler ve Me'sur Dualar
“Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Kısa Sureler ve Me’sur Dualar” adlı çalışma, Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış bazı sure ve namaz duaları tercümesidir. Eserin dili son derece sade, akıcı ve anlaşılır bir halk Türkçesidir. Eserde 19 sure, 7 dua, 1 hadis ve çeşitli namaz tespihlerinin Türkçeye tercümesi yer almaktadır. Bunun dışında eserde “ölmeden önce ölüme hazırlanmak”, “yaşarken doğru işler yapmak”, “şükrün önemi”, gibi. konularda öğüt verici açıklamalar ve anlatılar vardır. “Eski Anadolu Türkçesi il
24 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  40
XX.Yüzyıl Başlarında Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Metni Tabibçılık
Hastalıkların tarihi insanlıkla başlar. İnsanoğlunun tarih boyunca en çok mücadele ettiği olayların başında akıl, ruh ve beden sağlığını doğrudan etkileyen durumlar vardır. Her toplumda hastalıkları iyileştirmek ve önlemek amacıyla muhtelif yollara müracaat edilmiştir. Derdini sağaltmak için şifaya koşan insanın bu çabaları tıp ilminin doğuşuna da zemin hazırlamıştır. İnsanlar her türlü hastalığı teşhis ve tedavi ederken kazandığı tecrübeyi sonraki nesillere aktarma ihtiyacı hissetmiştir. Önceleri sözlü ol
27 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  40
Göç
Göç insanlığın en önemli ve en eski olgularından birisidir. İnsanlığın ilk günlerinden günümüze kadar süregelen ve sürecek olan bu olgu her dönem farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır. Her ne sebepten olursa olsun göç, göçenler üzerinde ağır etkiler bırakmaktadır. Yeni ülkelere, yeni yerleşim birimlerine, yeni kültürlere gitmek yorar insanı. Ve her her göç yeni adaptasyonlar gerektirir. Çağımızda göç tıpkı diğer çağlarda olduğu gibi savaşlar ve ekonomik sebepler nedeniyle olurken, diğer yandan klasik g
16.8 TL. 28 TL.
Tükendi
 %  40
Kırım Karaycası Türkçe Sözlük
Karaylar, başta Litvanya, Polonya, Ukrayna, Kırım ve İstanbul olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde dağınık olarak yaşamaktadırlar. Konuştukları dil olan Karayca ise Türk dilleri içerisinde Kuzeybatı Kıpçak grubunda kabul edilmekte ve yok olma tehlikesi altındaki diller arasında anılmaktadır. Haliç, Trakay ve Kırım olmak üzere üç diyalekti bulunmaktadır. Karaycanın sözlükleri ise 20 yüzyılın başlarından itibaren farklı alfabelerde hazırlanmış, kimisi basılmış, kimisi daktilo baskısı olarak özel koleksiyo
42 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  40
Alevi İnanç Sisteminde Kurban Ritüeli
Kurban ritüeli, ilkelden modern topluma kadar birçok toplum bünyesinde icra edilmiş ve edilmeye devam eden özellikler taşımaktadır. Toplumların geleneksel dünya algı ve tasarımlarıyla şekillenen kurban ritüeli, bundan kaynaklı olarak her toplumda farklı şekillerde uygulanmıştır. Kurban, davranış temelli bir ritüel olduğu için kültürel bellekte korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması diğer inanç unsurlarına göre daha kolay olmaktadır. Türk kültür ve inanç sisteminin önemli bir parçasını teşkil eden Alev
21 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  40
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Matematik Kitabı TÜRKÎ HİSAB
Türk dili alanyazınında matematik konulu tarihî metin çalışmaları yok denecek kadar azdır. Elinizdeki kitap bu ihtiyacı gidermek amacıyla kaleme alınmıştır. Türkî Ģisāb kronolojik olarak Anadolu sahasında yazılmış ilk Türkçe matematik kitabıdır. Bu yönüyle, matematik ve bilim tarihçileri için kaynak eser konumundadır. Eski Anadolu Türkçesinin dil hususiyetlerini taşıyan bu eser, Kalkandelen’de (Makedonya-Tetova) H. 865 (1461) tarihinde bilinmeyen bir âlim tarafından Farsçadan tercüme edilmiştir. Tarihî meti
27 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  40
17.Yüzyılda Yaşayan Türkçenin Söz Varlığı
İstanbul'un fethinin siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel anlamda Osmanlı için bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Oğuz Türkçesinin Batı dünyasında önem kazanması beylikten devlete, devletten imparatorluğa evrilen Osmanlı'nın yükselişi ile de doğru orantılı olmuştur. Bu nedenle 15. yüzyıl Anadolu coğrafyasında yaşayan Türkçenin ilk canlı verilerini gördüğümüz polyglotte tarzında yazılmış kitapların yerini sonraki yüzyıllarda çoğunlukla Batılılar tarafından hazırlanan Türkçeyi günlük telaffuzuyla öğretmeye
90 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  40
Türkçede Emir Kipinin İşlevleri
Konuşucunun kullandığı her cümle ruh hâlini yansıtır. Cümleler metin bağlamında incelendiği zaman bağlamın kapsam sınırlarında ne kadar çok anlam çeşitliliğinin olduğu görülür. Emir denilince akla ilk olarak statü bakımından üstün kişilerin kimi zaman oldukça sert kimi zaman da sezgisel olarak sertliği hissedilen bir buyurma biçimi akla gelmektedir. Peki emir eklerinin anlam sınırlarında sadece buyurma mı vardır? Bu düşünceden yola çıkarak yapılan Türkçede Emir Kipinin İşlevleri başlıklı çalışmada metin bağ
33 TL. 55 TL.
Tükendi
 %  40
Algı'ya Dair
İletişimin ana öğeleri göz önünde bulundurulduğunda; var olan gerçeklik kaynak, insan alıcı, algı ise insanın var olandan çıkardığı mesaj olarak kendisini gösterir. Somut gerçeklik ne olursa olsun, insanın gelen mesaj karşısındaki hazır bulunuşluk seviyesi ve tavrı; onu anlamlandırmasında etkili olur. Bu nedenle insanın söz konusu olduğu yerde mutlak gerçeklikten değil, ondan çıkarılan sonuç ya da elinizdeki eserin konusunu oluşturan ALGI’dan bahsedilebilir. Bu eserde, günümüz popüler kültüründe kendisine o
28.2 TL. 47 TL.
Tükendi
 %  40
Sessizliğin Sesi Yıldız Ramaznoğlu Hikâyeciliği
Yıldız Ramazanoğlu, hikâye yazmak konusunda şunları söylüyor: “Hikâye yazmak daha çok insanı acıtan, kanatan hale ayna tutmakla ilgili; dert söyletir der büyüklerimiz, öyle ya derdin, tasan, davan yoksa neden yazasın ki. Canımızı yakan, içimize sinmeyen var olanı kelimeler yoluyla aşındırmak, olması gerekene doğru ilerletmek, görülmeyeni göstermek, önemsiz olanın içindeki görkemi açığa çıkarmak. Sessizlerin, sözü kesilenlerin, susturulanların sesi olmak bir bakıma. …Hikaye yazmak taş dahil her şeyin içine b
12 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  40
Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri
Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri adıyla ve 2017 Türk Dili Yılı armağanı olarak yayımlanan kitapta, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğrencilerinin Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi (Doç. Dr. Cüneyt AKIN, Doç. Dr. Sinan SARAÇLI) Bilim Dili Türkçe (Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH) Türk Sözlükbiliminin Sorunları (Prof. Dr. Erdoğan BOZ) Türk Dünyasında Ortak Dil Meselesi (Prof. Dr. Ahmet BURAN) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Sorunları (Prof. Dr. Musa
18 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  40
Çağatay (Doğu) Türkçesiyle Yazılmış Bir Dua ve Gizemli İlimler Kitabı
Merak, geleceği ve içinde yaşadığı evreni nedenleri ve sonuçlarıyla araştırma güdüsü insanoğlunun güçlü duygularından biridir. Bu merak ve evrenin sırlarını anlama çabası “gizli ilimler” olarak adlandırılan ilim ve ilgi alanını ortaya çıkarmıştır. Yüzyıllardır hemen hemen her çağda “gizli ilimler” kitapları yazılmış ve elden ele dolaşarak merakla okunmuştur. Yayına hazırladığımız bu eser de Çağatay (Doğu) Türkçesiyle yazılmış bir dua ve gizli ilimler kitabıdır. Orta Türkçenin son dönemi olan Çağatay Türkçes
24 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  40
Sezai Karakoç'ta Varlığa Bakış
Sezai Karakoç, hiç şüphesiz Türk şiirinin yaşayan en büyük ismidir. Şiiri ve düşüncesiyle kendinden sonraki kuşakları derinden etkilemiştir. Karakoç, modern Türkiye’nin içine düştüğü/düşürüldüğü düşünce ve estetik bunalımına çözüm arayan bir sanatçıdır. Bu bağlamda hayatımıza yön veren, hayatımızda rol oynayan bir takım kavram ve unsurları tek tek yoklamayı ve bir hükme bağlamayı esas almıştır. Bu eserin merkezinde; “Sezai Karakoç Şiirinde Nesne Poetikası” başlıklı yazı durmaktadır. Çalışmada, Sezai Karakoç
12 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  40
Nehcü'l-Ferâdis'te Soru (Cennetlerin Açık Yolu)
Harezm Türkçesi XI.-XIII. Yüzyıllarda nüfus yapısı ve siyasî bakımdan Türkleşen Harezm Bölgesinde Oğuz, Kıpçak ve Kanglı Boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden ve Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır. Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dili olan Harezmce dönemi eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur harflidir. Bu dönemin belli başlı eserleri Muúaddimetu 'l-a
21 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  40
Osmanlı İdaresinde Mısır; (1839-1882)
Tarihin gördüğü en büyük ve köklü medeniyet beşiği olan Mısır, daha çok antik tarihi ile anılmaktadır. Mısır'da kurulan medeniyet, dikkate alındığında bunun normal olduğu anlaşılır. Bin yıllara yayılan Mısır medeniyetinin temelinde coğrafî mevkiî ve bu zengin coğrafyanın bahşettiği üretim ekonomisi bulunmaktadır. Uzun süren medeniyetlere bakıldığında bunların üretim ekonomisine dayandığı görülür. Mısır'ın coğrafyası değişmediğine göre bu özelliğinden doğan önemi aslında tarihin hiçbir döneminde değişmemişti
24 TL. 40 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 300-320 / Aktif Sayfa : 16