Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
(x)Kesit Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 320-340 / Aktif Sayfa : 17
 %  40
Osmanlı-Türk Modernleşme Sürecinde Mülki İdare ve Mülki İdare Amirliği
Türkiye'de mülki idare sistemi ve mülki idare amirliği mesleğinin geçmişini ve bugününü anlayabilmek için Osmanlı-Türk modernleşmesinin yapısını ve gelişimini kavrayabilmek önemlidir. Osmanlı-Türk modernleşmesi, Batı'daki modernleşme sürecinin aksine doğal olmayan, devlet veya bir takım seçkinci grup tarafından yerleştirilen, halka rağmen halk için uygulamaya konulan bir programın ürünüdür. Osmanlı Devleti'ndeki toprak yönetim sisteminin anlaşılması modernleşme sürecinin gelişiminin anlaşılmasında etkin fay
21 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  40
Nakam'ın Mecnun-u Leyli Mesnevisi; İnceleme - Tenkitli Metin - Sözlük - Tıpkıbasım
Türk edebiyatında sıklıkla işlenen konulardan biri de Leylâ ve Mecnûn'un birbirlerine olan aşklarıdır. İslamiyet öncesi dönemlerde Arap yarımadasında ortaya çıkan bu aşk hikâyesi, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında hem şairler hem de okurlar tarafından önemli derecede rağbet görmüştür. Yüzyıllar öncesinde Arap çöllerinde yaşanmış bir aşkın kendi coğrafyasının sınırlarını aşarak farklı milletler ve kültürler tarafından bu ölçüde itibar görmesi, zamandan ve mekândan kayıtsız evrensel bir duygunun mahsulü oldu
36 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  40
Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı
Çin'in Gansu eyaletinin kuzey batısında Zhangyeşehrine iki saatlik mesafede Sunan Özerk Bölgesi ve çevresindeki yaylalarda yaşayan Sarı Uygurlar, gerek isimlerinden gerekse gösterdikleri eskicilözelliklerden ötürü kimi Türkologlar tarafından Eski Türkçe olarak adlandırılmıştır. Eski Türkçenin leksikolojik, gramatik ve fonetik özelliklerini fazlaca koruyan Sarı Uygurca bu özelliğiyle dilimize ait bazı karanlık noktaları aydınlatmamıza da yardımcı olacaktır. Bu görüş doğrultusunda bu çalışmada, Sarı Uygurcaya
18 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  40
Lemaat
Fahreddin Irakî; Irak'ta Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî'den, Hindistan'da Şeyh BehâüddînZekeriyyâ-i Multânî'den tasavvuf dersleri almış ve bu vadide önemli bir mesafe katetmiş bir hakikat arayıcısı olarak Anadolu'nun manevî muhitlerinden de tefeyyüz etmek üzere Konya'ya gelmiştir. Konya'da Konevî'nin derslerine katılarak öğrenegeldiği ve yaşayageldiği tasavvuf disiplininin farklı bir penceresinden bakma fırsatı bulan Irakî, tasavvuf çevrelerince çokça önemsenen bir eser olan Lemaât'ı burada kaleme almıştır.
24 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  40
Tatar ve Başkurt Yazı Dillerinde İkilemeler
Bu kitapta, Tatar ve Başkurt yazı dillerindeki ikilemeler, kuruluş ve kullanımları bakımından incelenmiştir. İkilemelerin tasnifi meselesinde şekil ve anlam prensipleri doğrultusunda yeni yorum ve düşüncelere yer verilmiştir. Ayrıca ikilemelerin donuklaşmış söz grupları olmaları münasebetiyle bünyelerinde taşıdıkları eskicil (arkaik) sözlük unsurları tespit edilmiş ve bu sözlerin kaynaklarına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.
18 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  40
Osman Nevres Divanı
Yenilik arayışları nâmına bazı sınırlı girişim ve denemelerde bulunmakla birlikte, büyük oranda dîvân şiiri geleneğine bağlı bir şair olduğunu düşündüğümüz Osman Nevres, şairliğinin yanı sıra nâsirliği ve mûsikişinaslığı ile de dikkat çekmiş bir isimdir. Ömrünün büyük bir kısmını gurbet ellerde geçirmiş olması, onun aynı zamanda bir vatan ve gurbet şairi olarak anılmasına yol açacak derecede vatan ve gurbet temalı güzel şiirler yazmasına sebep olmuştur. Nevres-i Cedîd, Nevres Efendi vb. isimlerle de anıla
30 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  40
Yeni Usul Sarf-ı Farisi; Metin-Terimler Dizini-Lügatçe
Osmanlı Türkçesinde Farsça önemli bir yer tutmaktadır. Yüzyıllar boyunca ediplerimiz bu dili işleyerek nadide eserler ortaya koymuşlardır. Bunun yanında birçok Farsça dil bilgisi kitabı da yazılmıştır. Bunlardan biri de Ahmed Râsim'in Yeni Usûl Sarf-ı Fârisî isimli eseridir. İki ciltten oluşan bu eser öğrencilere yönelik olarak hazırlandığı için döneminin diğer dil bilgisi kitaplarına göre daha açık ve kolay anlaşılabilir bir özelliğe sahiptir. Yazar, Farsçanın sarf (morfoloji) yönünü temel sayılabilecek bi
27 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  40
Derbendname
Eldeki çalışma, ilk defa 16. yüzyılda Dağıstan topraklarında kaleme alındığı düşünülen Derbendnâme'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Azerbaycan Millîİlimler Akademisi MəhəmmədFüzuli Adına El Yazmaları Enstitüsünde muhafaza edilen üç nüshasından birinin incelemesidir. Diğer iki nüshanın incelenip yayınlanması bu yayını takip edecektir. Sonundan eksik ve başı biraz bozuk olmasına rağmen, enstitüde A-613 arşiv numarası ile kayıtlı olan bu nüshadan başlanmasının sebebi, mevzubahis üç nüsha içerisinde d
24 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  40
Körüm Bitig; Eski Uygurca Fal Kitabı
Türk dilinin pek çok alanda öncü ürünleri Eski Uygur Türkçesi dönemine aittir. Özellikle din dışı konularda kaleme alınan Uygurca metinler eski Türk dili ve kültürü hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Gündelik hayata dair uygulamaların aktarıldığı bu metinler tür çeşitliliği yanında dil hususiyetleri açısından da Türkçenin gelişimine ışık tutmaktadır. İlk çağlardan itibaren insanoğlunun gelecek merakını tatmin için başvurulan fallar eski Türk toplumlarında da hayli rağbet görmüştür. Eski Türkçede fal, ırk
18 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  40
Hamse-i Nevayî  Leylî vü Mecnun
Kaynağı sözlü edebiyata dayalı olan Leylî vü Mecnun hikâyesi, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında çokça işlenmiştir. Türk dünyasında Leylî vü Mecnun hikâyesinin daha çok Batı Türklük sahasında yaygın olduğu bilinirken Doğu Türklük sahasında Nevayî yanında, Ömer Bakî'nin Nevayî etkisiyle kaleme almış olduğu Leylî vü Mecnun'unun varlığı bu geleneğin Doğu Türklük sahasında da yaygın olduğunu göstermektedir. XVIII. yy. Uygur ediplerinden biri olan Ömer Baki'nin, Nevayî'nin Hamse'sini esas alarak oluşturduğu ve
24 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  40
Hamse-i Nevayî  I- Ferhad ü Şirin
Ferhat, Hüsrev ve Şirin üçlüsü arasında bazı eserlerde Hüsrev'in bazılarında Ferhat'ın ağırlık kazandığı ancak her zaman Şirin'in maşuk, Ferhat ile Hüsrev'in ise âşık olduğu anlatı geleneği Türk kültür tarihinde Hüsrev ü Şirin, Ferhad ü Şirin ve Ferhadname gibi farklı isimlerle adlandırılan eserlerde işlenegelmiştir. Başlangıçta Hüsrev ü Şirin çerçevesinde işlenen bu tema daha sonra Ferhat'ın ağırlık kazandığı anlatılara dönüşerek Ferhad ü Şirin veya Ferhadname isimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Türk düny
36 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  40
Mecma'il Letayif
Sirâc bin Abdullah'ın Mecma'i'l-Letâyif'i 15. yüzyılda kaleme alınan ve Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini gösteren bir eserdir. Eser, Kur'?n, İncîl, Zebûr ve Tevrat'dan ve kısasü'l-enbiyalardan kıssaların yanısıra Hıristiyan ve Yahudilerin, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve İslâm Dini hakkında söyledikleri sözlere yazarın verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Elinizdeki çalışma giriş-metin-sözlük ve tıpkıbasım olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Altı nüshası bulunan eserin Amasya Beyazıt il Halk Kütüphanesi 0
33 TL. 55 TL.
Tükendi
 %  40
Hatay arsuz ağzı
Ağız çalışmalarının zor olduğu bilinerek ve zevk alınarak bu çalışma seçildi.Arsuz ağzı üzerinde yapılan bu çalışma sayesinde Arsuz alanının dil özellikleri,kültürel değerleri tespit edildi. Bu ağızların farklı yönlerden incelenmesi,T ürkçenin nasıl değiştiği ve geliştiğini, fonetik anlamda nasıl bir değişim geçirdiğini ortaya koymaktadır. Yerel kullanımlar, Türkiye Türkçesinden birçok farklı yöne sahip olmalarıyla ayrılırlar. Türkiye Türkçesi hem yazıda hem de konuşma dilinde kullanılmaktayken yerel kulla
24 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  40
İdil Ural'ın Sesi Rızaeddin Fahreddin
Dünyada yaşamak isteyen milletler, kendilerini müstakil fikirli etmek ve zaman geçirme ve zamanın terakkisi ile beraber terakki etmek için siyasi ve maddi, iktisadi ve içtimai işlerini zamanın gereğine uygun olarak yenilemeye ve düzenlemeye mecburdur. Bu işleri meydana getirmek, bu millet içindeki ilimli ve marifetli, fikirli ve bilimli kişilerin önderleri olarak önden yürümek ve milleti kendi artlarında bırakmadan bir taraftan öne hareket etmeleri ile olur. Yeryüzünde halifelik etmeyi dileyen kendilerini
18 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  40
Hayretü'l-Ebrar Cilt 2
Hamse Nizami Gencevi, Emir Husrev Dihlevi, Abdurrahman Cami gibi isimlerle Fars diliyle kaleme alınmış bir türdür. ama yazılmamıştır. Ali Şir Nevai onların da etkisi altında Türk diliyle ilk Hamse yazarıdır. Ali Şir Nevayi'nin Hamsesinde Hayretü'l-Ebrar, Ferhad ü Şirin, Leyli vü Mecnun, Seb'a-i Seyyare, Sedd-i İskenderi destanları yer alır. Hayretü'l-Ebrar Ali Şir Nevayi'nin 1483'te, 40'lı yaşlarının tecrübesiyle siyasi, sosyal ve ahlaki meselelere dair görüşlerini İslami esaslara uygun olarak Nakşibendîli
36 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  40
Hayretü'l-Ebrar Cilt 1
Hamse Nizamî Gencevî, Emir Husrev Dihlevî, Abdurrahman Câmî gibi isimlerle Fars diliyle kaleme alınmış bir türdür. ama yazılmamıştır. Alî Şîr Nevaî onların da etkisi altında Türk diliyle ilk Hamse yazarıdır. Alî Şîr NEVÂYÎ'nin Hamsesinde Hayretü'l-Ebrâr, Ferhad ü Şirin, Leylî vü Mecnun, Seb'a-i Seyyare, Sedd-i İskenderî destanları yer alır. Hayretü'l-Ebrâr Alî Şîr NEVÂYÎ'nin 1483'te, 40'lı yaşlarının tecrübesiyle siyasî, sosyal ve ahlâkî meselelere dair görüşlerini İslamî esaslara uygun olarak Nakşibendîli
30 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  40
Kitâbu Fezâ'ili'l - Mekke Ve'l - Medine Ve'l - Kudüs; İnceleme - Metin - Dizin Tıpkıbasım
Kitâbu Fezâ'ili'l - Mekke Ve'l - Medine Ve'l - Kudüs, XV. Yüzyıla ait bir Eski Anadolu Türkçesi metnidir. Eser, döneminin karakteristik ses ve şekil bilgisi özelliklerini yansıtmaktadır. Mekke'nin , Medine'nin ve Kudüs'ün faziletlerini anlatan eserin, edebi bir endişe güdülmeden halkın anlayabileceği sade, açık bir dille yazıldığını söylemek mümkündür. Tıpkıbasım bölümünü, araştırmacıların metinden istifade edebilmeleri amacıyla eserimize aldık.
24 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  40
Eski Uygurca Gramer Terimleri
Sanskritçedeki gramer problemlerinin ele alındığı Abhidharma metinleri Eski Uygurcaya tercüme edilirken Eski Uygur Türkçesinde bu terimlerin nasıl ele alındığı, terimler için hangi karşılıkların bulunduğu ve gramer terimlerinin ele alınış şekli o dönemin gramer anlayışı ile ilgili oldukça önemli bilgiler vermektedir. Abhidharmaprakara?a-??stra, Abhidharmako?abh??ya-??k?Tattv?rth?-n?ma, Xuanzang Biyografisi, ??????? da cheng fa yuanyilinzhang, DunhuangMogao Mağaraları Kuzey Odalarında bulunan yine Abhidharma
18 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  40
Yümni Divanı
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde yetişmiş olan ancak hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmayan birçok şair bulunmaktadır. Böyle şairlerin hayatları hakkında yazmış oldukları eserlerde birtakım bilgilere ulaşmak mümkündür. Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi verilmeyen; ancak Dîvân'ındaki bazışiirlerden hareketle hayatı hakkında birtakım değerlendirme yapılabilen şairlerden biri de Yümnî'dir. Yümnî'nin bilinen tek eseri şimdilik Dîvân'ıdır. Şair bu eserinde, Osmanlı'nın 17. padişahı olan IV. M
18 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  40
Avrupa'da İlk Yapma Dil Volapük
İngilizcenin bugünkü gibi bütün dünyada ortak bir iletişim dili olmadığı, hatta herhangi bir dilin böyle bir işleve bürünebileceğinin hayal edilmediği dönemlerde, hiç olmazsa farklı milletler arasındaki ticari ilişkileri rahatlatmak amacıyla birçok kimsenin anlayabileceği ve meramını anlatabileceği bir yapma dilin (sun'i dil / artificallanguage) vücuda getirilmesi düşüncesi öne çıkmıştır. Avrupa'daki ilk yapma dil Johann Martin SCHLEYER tarafından 1879 yılında meydana getirilen Volapük'tür. İlerleyen yıllar
15 TL. 25 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 320-340 / Aktif Sayfa : 17