Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
(x)Kesit Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  40
ŞEYH-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI  2 CİLT
Karahanlı ve Harezm Türkçelerinin devamı olarak Timurlular devrinde zengin bir yazı dili hâline gelen Çağatay Türkçesi, ilk eserlerini XV. yüzyıl başlarında vermeye başlayıp Nevâyî ile klasik şeklini almıştır. Bilime ve sanata önem veren, şair, sanatçı ve bilim adamlarını saraylarında himaye eden bir anlayışın hüküm sürdüğü ortamda oluşturulan bu eserler, klasik Çağatay edebiyatının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Çağatay edebî dilinin şekillenmesinde önemli katkıları olan şairlerden biri de Atâyî’dir. XV.
120 TL. 200 TL.
 %  40
Yûnus Emre / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 1
On sekiz bin âlem halkı cümlesi “bir” içinde Kimse yok “bir”den artık söylenir dil içinde Yûnus sen diler isen dostu görem der isen Ayândır görenlere işte gönül içinde
9 TL. 15 TL.
 %  40
Ümmî Sinan / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 5
Kimse bilmez ahvâlimi aşk ile yâr olan bilir Yedi iklîm dört köşeye hikmet ile dolan bilir
9 TL. 15 TL.
 %  40
Aziz Mahmud Hüdâyî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 4
Edeb yolun gözleyen Erkânı bilmek gerek Hakk’ı bilmek isteyen İnsânı bilmek gerek
9 TL. 15 TL.
 %  40
Eşrefoğlu Rûmî /Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 3
Denizler içerem susuz geçerem Beni kandırası ummân bulunmaz Yitirdim Yûsuf’u Kenân içinde Yûsuf bulundu uş Kenân bulunmaz
9 TL. 15 TL.
 %  40
Seyyid Nesîmî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 2
Düşdüm ezelde zülfüne dâm olmadan henüz İçtim lebin şarâbını câm olmadan henüz “Ben zülfüne ezelde tutuldum ki henüz tuzak yaratılmamıştı. Yine orada dudaklarının şarabını içtim ki henüz kadeh vücut bulmamıştı.”
9 TL. 15 TL.
 %  40
Nergisi’nin Kimya-yı Sa’âdet Çevirisi İksîr-i Devlet
İmam Gazzâlî’nin Kîmyâ-yı Sa’âdet adlı Farsça eserinin kısmi bir tercümesi olan İksîr-i Devlet, İstanbul’da yazılarak 1041/1632 tarihinde Şeyhülislam Ahizâde Hüseyin Efendi’ye takdim edilmiştir. Kataloglarda ve bazı nüshalarda “İksîr-i Sa’âdet, Terceme-i Kîmyâ-yı Sa’âdet” gibi isimlerle de anılan eser, oldukça hacimli olan Kîmyâ-yı Sa’âdet’in “İkinci Rükn”ü olan “Muamelât” kısmından dostluk/kardeşlik hak ve hukukunun ele alındığı “Beşinci Asl”ın tercümesidir. İksîr-i Devlet, kısmi bir tercüme olmasına rağme
33 TL. 55 TL.
 %  40
Kızıldeniz'de Osmanlı-İngiliz Rekabeti ve Cidde Olayları
Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı ele geçirmesi ile başlayan Osmanlı Devleti’nin Arap Yarımadası üzerindeki hâkimiyeti I. Dünya Savaşı sonuna kadar devam etmiştir. Ne var ki zaman içerisinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri gücünün zayıflaması Arap Yarımadası’nı etkilemiştir. Uzunca bir süre açıkça görülmeyen bu zayıflık Napoléon Bonaparte’ın Mısır’ı işgali ve ardından Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’da kurduğu iktidar ile kendini belli etmiştir. Arap Yarımadası’nda Osmanlı Devleti’nin gücünün azalmasını gösteren
33 TL. 55 TL.
 %  40
Bir Kültür Romancısı Reşat Nuri Güntekin
Millî edebiyat dönemi romancısı olarak bilinen Reşat Nuri Güntekin, Türk kültürünün ve siyasi yaşamının yeniden şekillendiği bir neslin temsilcisidir. Bu nedenle kültürel mirasını Osmanlı’dan alarak kendisini yetiştiren Güntekin, Doğu ve Batı anlatılarını özümseyerek eserlerini kurgular. Reşat Nuri, romanlarında hem İstanbul’un saray ve köşk yaşamındaki bilinmezleri hem de Anadolu’nun derinliklerinde unutulmuş insanı ortak paydada buluşturmayı bilir. Özellikle aydının Anadolu’ya bakışını değiştiren anlatıla
36 TL. 60 TL.
 %  40
Türk Moğol Dil Tarih Kültür Araştırmaları
Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılı olması münasebetiyle 2019‘da gerek Moğolistan‘da gerekse Türkiye‘de pek çok akademik toplantı ve kültürel etkinlik düzenlendi. TİKA ve İzmir Valiliğinin katkılarıyla, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile akademik ortağı olduğumuz Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından 3-7 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen, Kâtip Çelebi İzmir T
42 TL. 70 TL.
 %  40
KASB –HUNAR LEKSEMALARINING YASALISH MASALALARI
MURODQOSIM ABDIYEV KASB –HUNAR LEKSEMALARINING YASALISH MASALALARI İstanbul, 2019 Abdiyev M. Kasb-hunar leksemalarining yasalish masalalari. Monografiya. – 157 bet. Mazkur monografiya tilshunoslik fanining so‘z yasalishi sohasi tadqiqiga bag‘ishlangan. Jumladan, ishda kasb-hunar leksemalarining yasalish masalalari tadqiqi tahlil etilgan. Monografiya so‘z yasalish jarayonlari va ularning yasalish masalalari bilan shug‘ullanuvchi barcha filologlar, ma
24 TL. 40 TL.
 %  40
BADIIYLIK VA HAYOTIY HAQIQAT
NASIROV AZIMIDIN BADIIYLIK VA HAYOTIY HAQIQAT (“Yulduzli tunlar” va “Ona lochin vidosi” romanlari misolida) İstanbul, 2019 Nasirov Aizmidin Normamatovich. Badiiylik va hayotiy haqiqat (“Yulduzli tunlar” va “Ona lochin vidosi” romanlari misolida). Monografiya. – 134 bet. Monografiyada o„zbek adabiyotining iste‟dodli adiblaridan biri Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”, “Ona lochin vidosi” romanlaridagi tarixiy haqiqatning badiiy talqinga aylanish jarayoni, tarixiy shaxs siymosining
24 TL. 40 TL.
 %  40
Dilbilimsel Antropoloji
Selamlaşma birçok toplumda "Nasılsın?" gibi bir kişinin sağlığıyla ilgili soru şeklini alır. Bazı toplumlarda ise selamlaşma, katılımcıların bulunduğu yer ile ilgili soruları içerir: Polinezya’da kullanılan "Nereye gidiyorsun?" gibi. Böyle bir olguyu incelerken birçok soru sorabilir ve birçok varsayımı aklımızda bulundurabiliriz. Bu sorular kalıplaşmış mıdır? Eğer öyleyse, birinin bunlara nasıl cevap verdiği neden önemlidir? Bu tür rutin konuşmaların içeriği kullanıcılar, ataları, bütünüyle insanlık ile ilg
32.4 TL. 54 TL.
 %  40
Alıp Manaş'ın Sembolik Serüveni
Millî ve manevi ruhun derinlemesine nüfuz ettiği, mitik dönem ile tarihî dönemlerin iç içe geçerek anlatıldığı, millet olma şuurunun işlendiği halk ürünlerinden destanlar; kadim bir geçmişin, köklü bir kültürün yansımasıdır. Bu kültürel unsurları doğru okuyabilmek, destanlardaki sembolik ve mitolojik unsurları çözümleyebilmekten geçmektedir. Sembolik şifrelerin çözülmesiyle de metnin asıl ruhu ortaya çıkmaktadır. Kolektif bir ruh ile köklenen, dallanıp budaklanan Türk dünyasının en yaygın destanlarından bi
24 TL. 40 TL.
 %  40
Kazakça Öğreniyoruz
Türk hakları arasında gelişen ilişkiler, bunların neticesinde oluşan beklentiler bugüne değin elde edilen bilgi birikiminde faydalanılarak lehçe öğretimine önem verilmesi, bu konuyla ilgili modern dil öğretiminde kullanılan yöntemler ışığında kaynaklar hazırlanması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. “Kazakça Öğreniyoruz” kitabı bu amaçla hazırlanmış ve Türkiye’de bir lehçenin temel dil becerileri doğrultusunda öğretilmesini amaçlayan ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. Bu yönüyle hata ve eksiklerinin olduğu m
33 TL. 55 TL.
 %  40
Özbek Türkçesi Gramer-Metin-Sözlük
21 Ekim 2019 tarihi Özbekçenin resmi dil kabul edilişinin 30. Yıl dönümüdür. Özbekistan, 1990’lı yıllarda bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri içinde en fazla nüfusa sahip, en çok eserin verildiği ülkedir. Özbekçe, henüz Özbekistan bağımsızlığını kazanmadan 21 Ekim 1989 tarihinde -bağımsızlığını kazanan cumhuriyetler içinde ilk defa- devletin resmi dili ilan edilmiş, bahsedilen ülkeler içinde konuşur sayısı en yüksek dildir. Semerkant, Buhara, Taşkent, Hive, Fergana gibi tarihi öneme sahip, bu gün de
24 TL. 40 TL.
 %  40
Milli Edebiyat Dönemi Roman Okumaları
Millî Edebiyat genel bağlamda bir milletin aidiyet kavramının ve düşünce tarzının somut göstereni niteliğindeki anadili ile kurgulanan tüm yazınsal ürünler; Türk edebiyatı özelinde ise dilde sadeleşmenin, şekilde ve içerikte yerlileşme ile halka dönük sanat düşüncesinin öncelendiği 1911-1923 yılları arasındaki sanatsal algı değişiminin adı olarak tanımlanır. Tanzimat'tan sonra belirginleşen yerli kaynaklara yönelme teşebbüslerinin sonucu olarak yeni dilden yeni hayata ve yeni insana genişleyen çok boyutlu d
24 TL. 40 TL.
 %  40
Kemik ve Dal: Eskişehir'de Kutsal Ziyaret Mekanları
Adem Koç’un, çocukluğunda birlikte büyüdüğü Tek Ahlat, Çet Deresi’nde geniş ve içi oyuk dallarında oynadığı üç söğüt, Tek Ardıç ve Dede Mezarı’ndaki doğa ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiyi özetleyen kozmogonik tasarıma dair sorular yıllarca kafasında yer etmiştir. Belleğindeki bu izler ile Türk kültür ekolojisinde doğa ve insan ilişkisindeki örtüşmeler, kültler; ayrıca Eskişehir’de yürüttüğü üç yıllık saha araştırmalarında rastladığı benzer uygulamalar, bu kitabının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Neden
21 TL. 35 TL.
 %  40
Dünya Edebiyatı Tarihi
Erken-cumhuriyet döneminin öncü, donanımlı fakat geri planda kalmış ve zamanla da unutulmuş entelektüellerinden birisi olan Fehmi Yahya Tuna; “yedi senelik bir çalışmanın mahsülü” saydığı ve 1948 yılında yayımladığı Dünya Edebiyatı Tarihi adlı kitabında Türk edebiyatından Alman edebiyatına, İngiliz edebiyatından Habeş edebiyatına, Fransız edebiyatından Arap edebiyatına kadar 52 ulusal edebiyatı zaman zaman detaylı zaman zaman da “özetlemeci” bir bakışla ele almış, böylelikle de dünya edebiyatının ayrı ayrı
18 TL. 30 TL.
 %  40
İzzet Melih Devrim / Hüzün ve Tebessüm
Fecr-i Âtî bildirisi altında imzası bulunan İzzet Melih (1887-1966), Hüzün ve Tebessüm adlı eserinde mektup parçaları ve hikâyeler ile birlikte mensur şiirlerine de yer vermiştir. 1921 yılında İstanbul, Sabah Matbaasında basılan kitap aldığı övgü kadar yerilmiştir. On iki mensur şiir, dört hikâye ve mektup parçalarından oluşan kitap tinsel irdelemelere ve hislere, tepkilere yer vermesi üzerinden başarılı bulunmuştur. Özellikle mektup parçalarını bireysellikten kurtaramayan Melih, bu yönüyle ise hayli eleşti
12 TL. 20 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2