Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
(x)Kesit Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  40
Aruz Teori ve Uygulama
Eski şairlerimiz, gönüllerine doğan ilhamı bir ipin üzerine dizilen inciler gibi insan ruhunu okşayacak kıvama getirebilmek için ölçüye son derece önem vermişlerdir. Mısralardaki ses değerinin uzunluk ve kısalık açısından birbirine denk olması esasına dayalı aruz ölçüsü, İslâm medeniyeti çerçevesinde gelişen Türk edebiyatının uzun zaman gündeminde kalmıştır. Günümüzde de kullanılmasına rağmen, eski rağbetini kaybetmiş olan bu vezin; klâsik şiir araştırmaları için bilgi değeri olan güncel bir meseledir. Aru
14.4 TL. 24 TL.
 %  40
Türk romanında erkeklik ve milliyetçilik (1908-1923)
Hayatımızın hemen her anında bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde yüzleştiğimiz “erkeklik” ve “milliyetçilik” kavramlarının/olgularının Türk romanındaki görünümleri üzerine yapılan bu çalışma, romanlardaki söylem, metafor ve kahraman kurgularının söz konusu kavramlar çevresinde çözümlenmesine ve yorumlanmasına dayanmaktadır. Kitabın bir diğer özelliği, Türk toplumu için modern erkekliğin tarihinin yazılması konusunda bir giriş niteliğinde olması ve toplumsal cinsiyet tarihi çalışmaları açısından ilk basamak
18 TL. 30 TL.
 %  40
Mecmu'üt-Tevârîh (Türklerin Soyağacı ve Manas Destanı'nın Tarihi Kaynağı)
Mecmûʿü’t-Tevârîh, ismi ile müsemma olmuş bir eser. Tarihî vakaların toplanıp tertip edilmesi anlamına gelen eserin bünyesinde, sadece tarihî vakaları değil, efsane, destan, menkıbe ve mit gibi anlatıları da görmekteyiz. Bu bağlamda eser, yazılı kültürle sözlü kültürün, gerçekle muhayyelin iç içe geçirilmesiyle inşa edilmiş… Türk sûfî Seyfeddin Aksıkentî tarafından Farsça kaleme alınan eserde Hz. Muhammed’den başlamak üzere O’nun eşleri, çocukları ve on iki imamın soyağacı anlatılmış, ardından Hz. Nuhoğlu Y
19.2 TL. 32 TL.
 %  40
Köstendilli Süleyman Şeyhi Efendi Divanı'nın Tenkitli Metni
Dini-tasavvufî edebiyat sahasında otuza yakın eğitici ve öğretici Türkçe eser meydana getiren Süleyman Şeyhi Efendi, aynı zamanda bir tarikat şeyhidir. XVIII.yüzyılın sonları ile XIX.yüzyılın başlarında yaşayan yazarımızın yaşadığı dönem, siyasi, sosyal ve edebi açıdan göz önünde tutulduğunda, çok sayıda eser yazması, kıymetini ve önemini daha da artırmaktadır. Bizim inancımız şu ki; eserleri gün yüzüne çıktıkça, Süleyman Şeyhi Efendi'nin mesajları daha iyi anlaşılacak ve toplumda hak ettiği değeri alacaktı
33 TL. 55 TL.
 %  40
Sıhhat - Abad; Osmanzade Ta'ib Ahmed Hayatı Sanatı Eserleri ve Sıhhat - Abad Adlı Kırk Hadis Şerhi
Edebi geleneğimizin son kudretli çağının sultanü'ş-şuara ünvanı ile anılan şairi Osman-zade Ta'ib Ahmed'in devrinde gördüğü büyük alakanın, iltifatın yanı sıra yaşadığı azilleri ve nihayetinde hicve düşkünlüğünün ölümüne sebep olması onun hayat öyküsünü ilginç kılmaktadır. Hem bir şair hem bir müderris ve kadı olan bu çok yönlü kişilik gelgitlerle dolu bir ömür yaşamıştır. Lale Devri'nin iltifatlarının yanı sıra kendisine ölümü de tattırmış olması tatlı ve acı arasındaki fark gibidir. Onun âlim, kadı, müder
30 TL. 50 TL.
 %  40
Kıbrıslı Hilmi; Hayatı, Edebi Kişiliği, Divançesi ve Diğer Şiirleri
Klasik Türk şiiri zevkiyle yetişen Hilmî, 1782'de Kıbrıs'ta doğdu. İyi bir tahsilin ardından Arapça ve Farsçayı bu dillerde şiir yazabilecek derecede öğrendi. Müderrislik pâyesine kadar yükseldi. II. Mahmut'un takdirini kazanarak İstanbul'a davet edildi. Her fırsatta II. Mahmut'a olan bağlılığını dile getirip onun yeniliğe dair icraatlarını manzumeleriyle övmekten geri kalmadı. Dîvânçesinin yanı sıra kendisine ait olduğu kabul edilen ÜmmüHaram'ın (Hala Sultan) Hâl Tercümesi adlı bir eseri daha vardır. Hil
16.8 TL. 28 TL.
 %  40
Baki'nin El-İ'lam Bi-A'lami Beledi'llahi'l- Haram Tercümesi (Feza'ili-i Mekke)
Klasik Türk edebiyatı daha çok şiirle anılan bir edebî gelenek olsa da bu sahada kaleme alınmış pek çok mensur eser bulunmaktadır ve bu eserlerin bazıları şiiriyle ön plana çıkmış meşhur ediplere aittir. Mensur eser sahibi meşhur ediplerden birisi de Türk edebiyatına büyük bir damga vurmuş şair Bâkî’dir. Devrini aşan büyük bir şair olan Bâkî’nin mensur eserleri, Divan’ındaki şiirleri karşısında daima ikinci planda kalmıştır. Yaşadığı dönemde “sultânü’ş-şuarâ” olarak görülen Bâkî’nin bilinen üç mensur eseri
36 TL. 60 TL.
 %  40
Türkçede Olumsuzluk Harezm Türkçesi Örneği
Dilin türlü işlevlerinde boy gösteren ve çeşitli dilsel araçlarla ifadesini bulan olumsuzluk, bir dil evrenselidir ve ne yalnızca morfolojiyi ne yalnızca sentaksı, ne de semantik ve pragmatiği ilgilendirir; söz konusu birimlerin hepsiyle ilgili, çok boyutlu bir ulamdır. Bu çalışmada, Olumsuzluk nedir ve dilde nasıl ifade bulur? sorularına yanıt bulmak amacıyla türlü disiplinlerin bu ulama bakışı ile Türk gramerciliğinde olumsuzluğa yaklaşımlar ele alınmış; dil bilimi araştırmalarında izlenen ilke ve yönteml
75 TL. 125 TL.
 %  50
Şem'i Şem'ullah'ın Şerh-i Tuhfetü'l- Ahrâr'ı
Osmanlı sahası Türk edebiyatında telif eserlerin yanı sıra şerh ve tercüme çalışmaları da dikkate değer yer tutmaktadır. Klâsik şerh yöntemiyle Fars ve Arap edebiyatlarından önemli eserlerin yorumlandığı XVI. Asır, bu itibarla önemli bir merhaleyi işaret eder. Devrin üretken isimlerinden Şem‘î Şem‘ullâh (ö.1011/1602-3), İran klâsikleri üzerine şerhler kaleme almış ve daha ziyade Mesnevî şârihi olarak şöhret kazanmıştır. Klâsik şerh usûlüne genel olarak uymakla beraber Şem‘î, kendine özgü yeniliklere imza a
60 TL. 120 TL.
 %  40
Azerbaycan Türkçesi Grameri
Oğuz grubunun doğu kolunu temsil eden ve Oğuz Türkçesinin kimlik kazanmasında son derece önemli bir yer tutan Azerbaycan Türkçesi üzerine hazırlanmış olan bu çalışma, Türkiye’de Azerbaycan Türkçesiyle ilgili yapılmış gramerlerden farklı olarak ses ve şekil bilgisinin ayrıntılı olarak işlendiği, orijinal kaynaklardan alınan örneklerle desteklendiği ve bazı yerlerde tarihî dönemlerle karşılaştırmaların yapıldığı bir eserdir. Eserde Azerbaycan Türkçesinin ses ve şekil bilgisi dışında Azerbaycan adının etimoloj
24 TL. 40 TL.
 %  50
Sessizliğin Gölgesinde Hasan Ali Toptaş Kitabı
Türk edebiyatının özellikle 1980 sonrası eser veren kuşağında öne çıkan ve yazdığı her eseri ile yerini iyiden iyiye sağlamlaştıran Hasan Ali Toptaş, eserlerinde kullandığı dili, hayal dünyasının zenginliği ve güçlü anlatımı ile dikkat çeker. Dünya edebiyatı ile Türk edebiyatı arasındaki mesafeyi sıfırlayan bir yazar olarak Hasan Ali Toptaş’ın yazdığı eserler, hem Türkçe’nin bir şahikası hem de pek çok dünya diline çevrilme yetkinliğine erişmiş eserlerdir. Şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitapta Hasan Ali T
20 TL. 40 TL.
 %  40
Son/suz Bahar
Oğuzhan Karaburgu, kırk altı şiirinden oluşan Son/suz Bahar kitabıyla yeniden okurlarıyla buluşuyor. Türk şiirine hakim bir şair var bu kitapta. Karaburgu; Kul Himmet’in, Fuzuli’nin, Bahattin Karakoç’un, Orhan Veli’nin, Cahit Sıtkı’nın, Dilaver Cebeci’nin, en çok da Yavuz Bülent Bakiler’in duygularını duygularıyla harmanlamakla birlikte özgün olmayı başarabilmiş, kendini hissettiren, dikkatimizi uyandıran bir şair. Uçarı gençlik duygularından ziyade kırklı yaşlarında aşkların ve hayatın yorduğu bir erkeğin
9 TL. 15 TL.
 %  40
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu
Mehmet Fatih Köksal Kütüphanesi’nde, 30’a yakını müellif hattı ve/veya ünik nüsha olmak üzere 344 cilt birliği içinde toplam 497 adet Türkçe el yazması eser mevcuttur. Eser sayısının cilt sayısından fazla olmasının sebebi, bazı eserlerin “risale mecmuası” dediğimiz kitap toplularında bir arada ciltlenmiş olmasıdır. 57 cilt risale mecmuasında yer alan toplam eser sayısı 221’dir. Kitapları konu veya türlerine göre kabaca tasnif ettiğimizde muhtelif konularda kaleme alınmış 162 adet mesnevi, 64 şiir mecmuası,
90 TL. 150 TL.
 %  40
Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı
ARZU Menmu elge temlik méve bérey dep, İşqa çüştüm, qelem -ötkür ketminim. Tilikim şu xelqim üçün berse nep, Ecri bilen méniñ qilğan-etkinim. Köp çapmisam ketminimni men eger, Qağiş alay, bolsun öñmey ketkinim. Halal terde yétiştürsem nabşéker, Bextim külüp muradimğa yetkinim. ARZU Ana vatan tarlasında bin kürek çeksem, İlm-i irfân bostanında meyve vermeye. Her nefesim halkım için eylesin hizmet, Emek terim olsun ele kutlu hediye. Özveriy
33 TL. 55 TL.
 %  40
Beyitler Arasında Açıklamalı Divan Şiiri Antolojisi
Beyitler Arasında, üniversitelerimizin Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra, klasik şiire ilgi duyan her düzeyden okuyucu göz önünde bulundurularak hazırlanmış açıklamalı bir di¬van şiiri antolojisidir. Klasik şiir tarihinin iz bırakmış hemen tüm sanatkârları ve onların asırlar boyu dilden dile aktarılarak halk hafızasında yer etmiş hemen tüm beyitlerine elinizdeki eserde yer verilmeye çalışılmıştır. Bir başka ifade ile Beyitler Arasında, bir yandan kl
24 TL. 40 TL.
 %  40
Tanzimat Edebiyatı'nda Milli Kimlik İnşası; Kurgu Kahramanları Örneği
1699 Karlofça Antlaşması'yla birlikte büyük çapta toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde artık tamamen dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Fransız İhtilali'yle ortaya çıkan ve kısa sürede bütün Avrupa'yı etkisine alan milliyetçilik fikri bir müddet sonra, bünyesinde birçok etnik grubu barındıran Osmanlı Devletini de derinden etkilemiştir. Tehlikenin farkında olan devlet adamları Osmanlı Devletini kurtarmak ve eski ihtişamlı günlerine döndürmek içi
21 TL. 35 TL.
 %  50
Kreşin Tatar Türkçesi; Dil - Tarih - Kültür
Kreşin Tatarları, Türk-Tatar birliği ve kimliği içinde yer alan ve yalnızca Hristiyan olma özellikleriyle diğer Tatarlardan farklılık gösteren özel bir dinî gruptur. Eserin Kreşin Tatar Türkçesi adını taşıması Kreşinlerin ayrı bir diyalekt olduğu anlamına gelmemektedir. Kendi içlerinde Kazan ardı Kreşinleri, Tüben Kama Kreşinleri, Tav Yagı (Dağ bölgesi) Kreşinleri, Çistay Kreşinleri ve Nogaybek Kreşinleri olarak gruplandırılan ve coğrafi olarak Tataristan, Başkurdistan, Udmurtistan cumhuriyetleri ile Samara
22.5 TL. 45 TL.
 %  40
Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler
Kültür ve medeniyet tarihimizin birikimleri arasında özel bir yeri bulunan Klasik Türk edebiyatı kendine özgü kavramları, imajları ve estetik dünyası ile yaklaşık altı asır etkisini sürdürmüş bir edebiyat geleneğidir. Bugün hem farklılaşan dil hem de kültürel dönüşüm sebebiyle uzaklaştığımız bu kadim edebiyatımızı doğru anlayabilmek için dönemin sanat anlayışından sosyal hayatına kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Bunun için kuralları belli olan ve kendine has bir sistemi bulunan
21 TL. 35 TL.
 %  40
Osmanlı Tarihi Araştırmaları 1; Nizam-ı Cedit'ten Meşrutiyet'e
Osmanlı Devleti için Yakınçağ, gelişme ve büyümeden ziyade var olma mücadelesinin tarihidir. Anılan süreçte Osmanlı Devleti, rakiplerini kullanarak da varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Sultan III. Selim'den itibaren Osmanlı dış işleri bürokrasisi, zengin Osmanlı topraklarını sömürmek isteyen devletlerin çakışan çıkarlarını, var olmanın parçası hâline getirebildiği ölçüde direnç göstermiş ve bağımsız kalabilmiştir. Yakınçağın başlarından itibaren Batılı devletlerle özellikle de Rusya ile girişilen savaş
27 TL. 45 TL.
 %  40
Tanzimat Dönemi Roman Okumaları
Osmanlı toplumunun yaşamsal yeniliklerine ve siyasi, sosyal, kültürel kaostan kurtuluşuna paralel bir gelişime sahip Tanzimat romanı, bireyin etkin ve özerk özne olma hakkının yeni’lenmesi ve sosyolojik konumunun metinleşmesidir. Devrin toplumsal ve kültürel koşullarının irdelenmesi, var olan dinamikler bağlamındaki kültürel dönüşüm, yazınsal faaliyetlerin arka planına konumlandırılır. Arayış, sorgulayış, yeni’leniş, kendi oluş sürecine işaret eden dönemin modern düşünce geleneği, açılan terakki yoluna girm
15 TL. 25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 364 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4