Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 82 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  30
Kutb'un Husrav u Şirin'i Dizin (Giriş, Metin, Tıpkıbasım)
İran edebiyatının Türk şairi Nizâmî Gencevî’nin Hüsrev ü Şírín adıyla kaleme aldığı; Hüsrev, Şírín ve Ferhâd üçgenindeki aşkı anlatan mesnevîsi gerek İran edebiyatında, gerekse Türk edebiyatında oldukça fazla ilgi görmüş ve daha sonraki dönemlerde pek çok şair tarafından bu konu ele alınarak Hüsrev ü Şírín, Ferhâd u Şírín, Şírín ü Hüsrev vb… isimlerle konusunu Nizâmî Gencevî’nin eserinden alan mesnevîler yazılmıştır. Nizâmî’nin yaklaşık 5700 beyitlik Hüsrev ü Şírín’i 14. yüzyılda Kutb mahlaslı bir edip tara
126 TL. 180 TL.
 %  30
Türk Salgın Öyküleri: Salgın Edebiyatına Giriş
Gılgameş Destanı’yla Decameron’u ortak paydada buluşturan salgınların tarihi, insanlık tarihiyle eştir. Salgın edebiyatı, toplumların yaşadıkları salgınların yansıtıldığı bir iç bükey ayna olarak doğar ve hızla gelişir. Romanlar, Batı’da modernitenin başlangıcından itibaren salgınların anlatım hakkını modernitenin edebî türü olarak destanlardan devralmış görünse de esasen veba edebiyatı, verem edebiyatı, frengi edebiyatı, cüzzam edebiyatı, sanatoryum edebiyatı, mezarlık edebiyatı, karantina edebiyatı gibi i
27.3 TL. 39 TL.
 %  30
Servet-i Fünûn Dönemi Roman Okumaları
Tanzimat Fermanı ile yeni bir sürece giren Osmanlı Devleti; siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda, daha önce ilk adımlarını attığı birçok yeniliğe hız kazandırır. Devletin resmî kademelerindeki formel değişiklik, vatandaşlarını/bireylerini de tutum ve davranışları bağlamında etkiler. Avrupa’ya giderek eğitim alan, yenileşme döneminde açılan okullarda yetişen yeni nesil, yüzü önce memlekete sonra dünyaya dönük eylemlerde bulunurlar; devletin parçalanmasını engellemek, yeni bir yönetim şeklini ülkelerine getirme
35 TL. 50 TL.
 %  30
Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişimler
Edebiyata şiirle başlayan, ilk yazdıklarıyla kendinden söz ettiren ve Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin zirve şahsiyetlerinden biri olan Necip Fazıl, altmış yılı aşan yazarlık hayatında, edebî sanat türlerinden, özellikle şiirden hiç kopmamıştır. Sanatı üstün bir değer gören, aynı zamanda onu ulvî gayeye ulaşmada araç olarak nitelendiren şair, ölmez bir davanın dönmez savunucusu, fikir ve aksiyon adamı olarak sanat ve fikir hayatımızda yerini almış bir isimdir. O, şiirleriyle sanatın zât gayesinden ödün verme
42 TL. 60 TL.
 %  30
Hafız Nuri Efendi'nin Terceme-i Ahvâli
Bir Osmanlı kadısı olan Hafız Nuri Efendi’nin 1856-1857 yıllarında Girit’te görevdeyken özellikle 1856 yılında yaşanan büyük deprem sırasında yaşadığı deneyim ve serüvenlerden bazılarına ilişkin olarak Terceme-i Ahvâlim başlığı altında aktardığı bilgiler ve eserin tenkitli neşri, bu kitap ile okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.
21 TL. 30 TL.
 %  30
Mitolojinin Güncel Yüzü ŞAH İSMAİL HİKÂYESİ
Şah İsmail Hikâyesi, evrensel anlamda yaşamı başka bir boyuttan okumak isteyen kolektif duyuş tarzının kendini sözel varoluş alanı ile ifadeye dönüştürdüğü anlatılardan bir tanesidir. Nitekim yaratılan her bir kahramanın görüntüsünde evren; sanatın kutsal varoluş alanı ile yeni görme biçimlerine hazır hale dönüştürülerek tarihselliğini kavrayan insanlığın hizmetine sunulur. Bu çalışma ile Şah İsmail Hikâyesinin Kırım-Karay varyantı Türkoloji sahasına kazandırılarak anlatı kahramanının olağanüstü doğumundan
35 TL. 50 TL.
 %  30
BUDİST ESKİ UYGUR EDEBİYATINDAN İKİ METİN
19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında Doğu Türkistan ve çevresinde gerçekleştirilen keşif gezileri neticesinde tarihî Türk dilinin bir kolu olan Eski Uygurcaya ait dinî ve din dışı yazılı kaynaklardan oluşan zengin bir malzemeye erişilmiştir. Tarihleri boyunca çeşitli milletlerle siyasi, sosyal ve ticari ilişkilerde bulunmuş olan Uygurlar oldukça geniş bir kültürel çevrede varlığını sürdürmüş, bu kültürel çevreden etkilendiği gibi kendisi de buna katkı sağlamıştır. Uygurlar bu coğrafyadaki diğer milletleri
38.5 TL. 55 TL.
 %  30
BUDİZM’İN MAHAYANA EKOLÜNE  İLİŞKİN ESKİ UYGURCA BELGELER
Doğu Türkistan ve Turfan vahasına yapılan keşif seferleri neticesinde elde edilen muhtelif sanatsal parçalar ve metinler araştırmacıları İpek Yolu’nun eski sakinlerinin dilleri, kültürleri ve dinleriyle tanıştırmış ve bunları araştırmaya teşvik etmiştir. Bu keşif seferleri neticesinde Süryanice, Orta Farsça, Soğdca, Sakaca ve Eski Uygurca başta olmak üzere Budist, Manihaist ve Hristiyanlık gibi dinî çevrelere ilişkin metinler, resimler ve sanatsal emtia ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın konusunu Budizm’in
45.5 TL. 65 TL.
 %  30
Çağdaş Türk Lehçeleri Metin Aktarmaları / 2 CİLT
Çok geniş bir coğrafyada farklı kollar halinde yaşayan Türkçe, bazı lehçelerde sadece konuşma dili olarak bazı lehçelerde ise hem konuşma hem yazı dili olarak kullanılmaktadır. Çağdaş Türk lehçeleri genellikle iki ana grup halinde değerlendirilir: Uzak (Türkçe, Çuvaşça, Yakutça, Halaçça) ve yakın (Güneybatı/Oğuz grubu, Güneydoğu/Karluk grubu, Kuzeybatı/ Kıpçak grubu ve Kuzeydoğu/Sibirya grubu) lehçeler. Çağdaş Türk lehçeleri başlangıçta daha çok Türkiye’de, daha sonra diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk topl
98 TL. 140 TL.
 %  30
Aşkın Suretleri Hint Üslubunda Müşterek İmgeler
İmge ve mazmûn; modern edebiyat eleştirisinin ve eski edebiyat çalışmalarının en yaygın ve anlam bakımından en değişken iki kavramı. Mahiyeti konusunda henüz bir mutabakata varılamayan iki muamma. Bazen birbirinin yerine kullanıldığını veya biri diğerinin devamı gibi kabul edildiğini de görebiliyoruz. Elinizdeki bu kitap şiirin bu tılsımlı düğümünü çözmekten ziyade onu tanımaya ve farklı cephelerden temaşa etmeye çalışan bir tecessüsün eseri. Çalışmada, klasik şiirin son ve en büyük atılımı olarak adlandırı
35 TL. 50 TL.
 %  30
ATALAR SÖZÜ
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün biricik yazmasının ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen sürede eser üzerinde sayısız araştırma yapılmıştır. Bu durum eserin, Türk’e dair her şey için temel başvuru kaynağı olma özelliğinin doğal bir sonucudur. Abdulahad Nuri Bey’in Atalar Sözü adlı eseri ise bu araştırmaların öncülerinden biri olma özelliğine sahiptir. Elinizdeki çalışma Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki atasözlerini merkeze alan ve buradan hareketle son dönem Osmanlı dil ve kültür dünyasına ışık tutan Abdulahad Nuri Bey’
35 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  30
Türk Tiyatrosu Üzerine Araştırmalar
Tiyatro, modern toplumlarda entelektüel birikimin bir göstergesi kabul edilir. Tiyatronun esasını oluşturan gösterme, insanlık tarihinin en eski ve en etkili anlatma biçimlerinden biridir. Bu yüzden tiyatro çağdaş toplumlarda edebiyatın önemli şubelerinden biri kabul edilir. Tiyatro araştırmaları da buna bağlı olarak oldukça fazla itibar görür. Modern tiyatronun bizde yüz altmış yıllık bir hikâyesi ve birikimi var. Bugüne kadar verilen eserler her şeyden önce bizim entelektüel geçmişimizdir. Ancak bunların
35 TL. 50 TL.
 %  30
Yazmalara Göre kerem ile Aslı Hikayesi ve Raif Yelkenci Nüshası
Halk bilgisi mitolojik zamanlardan mirastır. Toplumların sevinci-hüznü, korkusu-cesareti, öfkesi-sabrı; dünyaya, doğaya ve ötekiye bakışı bu irfan hazinesinin içerisinde saklıdır. Atalar, tecrübe ederek doğruluğuna şüphe götürmez bir şekilde inandıkları her ne varsa kendinden sonra gelenlere aktararak geleneği yaşatmak ve bu yolla kendileri de yaşamak isterler. Öyleyse kişi atalarının mirası ile şekillenerek yeniden atalarına dönüşür ve döngü sürekli tekrar eder. Buna kültür adı verilir ki taşa kazımaktan,
35 TL. 50 TL.
 %  30
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Erkeklikler
Ferda ZAMBAK, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında babasız temsil edilen oğulların erkeklik biçimlerini incelerken modernleşme sürecine dair değişimlerin daha çok “erkeklik” üzerinden kurgulandığını ortaya koyar. Bu dönem romanlarında, “yetim oğul olmak”, Osmanlı modernleşmesinin eril tahayyülü için gerekli olduğu kadar sakıncalı bir durum olarak ele alınır. Anlatıcıların yetim oğullardan beklediği babayla ve sultanla simgesel hale gelen hegemonik erkekliği inşa etmeleri değil, Batı karşısında ataerkil normlar
31.5 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  30
Çağatay Türkçesi Kur'an Tefsiri
Türkler var oldukları ilk günden bugüne pek çok dine inanmıştır. İnandıkları dinlerin kutsal kitaplarını da Türkçeye tercüme etme konusunda oldukça gayret göstermişlerdir. Uygurlarla başlayan tercüme geleneği İslamiyet’i bir devlet dini olarak kabul eden Karahanlılarla ve elbette tarih sahnesinde varlık gösteren diğer Türk devletleriyle artarak devam etmiştir. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’ı Türkçe düşünerek tercüme eden Türk’ün özellikle Arapça terimlere bulduğu karşılıklar Türkçenin ifade gücünü gös
35 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  30
Kütahyalı Mahvi Divanı
Mahvî mahlasını kullanan Ahmed Çelebi Kütahyalı olup XVII. yüzyıl klasik Türk şairlerindendir. Mahvî’nin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Hayatı ile ilgili bilgiler son derece sınırlı olsa da Mahvî’nin şiir dünyasından hareketle edebî kişiliği, iç dünyası hakkında bilgiler verebilmek mümkündür. Kitapta edebî kişiliği ile ilgili verilen bilgilerden en dikkat çekici olanı Mahvî’nin bir Sebk-i Hindî şairi olduğudur. Elinizdeki kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Mahvî’nin hayatı, edebî kişiliğindeki
33.6 TL. 48 TL.
Tükendi
 %  30
Tanzimat Yeniliğinin Retorik Problemleri
Modernleşmenin Osmanlı düşüncesine etkisi, Tanzimat yeniliğinin kendi şartlarındaki retorik problemleriyle düşünülmelidir. Edebiyat bu bağlamda Tanzimat aydınının zihinsel dönüşümü için bir araç ve imkân meselesi olarak görülebilir. O halde Osmanlı, Batılı Rönesans’ını yaşarken hangi geleneksel temellerle mücadeleye girdi? Yeni bir edebiyat, yeni bir siyaset ve yeni bir dünya fikri, Türk düşüncesinde nasıl karşılık buldu? Bu çalışma biraz da bu sorunsallaştırmaları Tanzimat devri Osmanlı düşüncesinin estet
22.4 TL. 32 TL.
 %  30
Tacikistan Kırgız Türkçesi
Tacikistan Kırgız Türkçesi, Tacikistan’ın Cergetal, Murgab, Şaartuz, Kanibadam, İsfara bölgelerinde yaşayan ve İçkilik grubuna dâhil edilen Kırgız Türkleri ve onların ağızlarını içermektedir. Eserde Tacik adı, Tacikistan’daki Kırgız Türklerinin tarihî, etnik şekillenişi ve başka Türk boylarıyla münasebetleri, Tacikistan’daki Kırgız Türklerinin yaşadıkları yerler, nüfusları, inançları, sosyal hayatları, gelenek görenekleri, folklor unsurları, Kırgız Türkçesi ağızları, Tacikistan Kırgız Türkçesinin Kırgız Tü
105 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  30
XX.Yüzyıl Başlarında Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Metni Tabibçılık
Hastalıkların tarihi insanlıkla başlar. İnsanoğlunun tarih boyunca en çok mücadele ettiği olayların başında akıl, ruh ve beden sağlığını doğrudan etkileyen durumlar vardır. Her toplumda hastalıkları iyileştirmek ve önlemek amacıyla muhtelif yollara müracaat edilmiştir. Derdini sağaltmak için şifaya koşan insanın bu çabaları tıp ilminin doğuşuna da zemin hazırlamıştır. İnsanlar her türlü hastalığı teşhis ve tedavi ederken kazandığı tecrübeyi sonraki nesillere aktarma ihtiyacı hissetmiştir. Önceleri sözlü ol
31.5 TL. 45 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 82 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1