Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 87 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Yazmalara Göre kerem ile Aslı Hikayesi ve Raif Yelkenci Nüshası
Halk bilgisi mitolojik zamanlardan mirastır. Toplumların sevinci-hüznü, korkusu-cesareti, öfkesi-sabrı; dünyaya, doğaya ve ötekiye bakışı bu irfan hazinesinin içerisinde saklıdır. Atalar, tecrübe ederek doğruluğuna şüphe götürmez bir şekilde inandıkları her ne varsa kendinden sonra gelenlere aktararak geleneği yaşatmak ve bu yolla kendileri de yaşamak isterler. Öyleyse kişi atalarının mirası ile şekillenerek yeniden atalarına dönüşür ve döngü sürekli tekrar eder. Buna kültür adı verilir ki taşa kazımaktan,
69.6 TL. 87 TL.
 %  20
METİNDİLBİLİM, METİNSEL BAĞDAŞIKLIK VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DEĞİŞTİRİM
Metinleri daha iyi ve eksiksiz anlama ve anlatma çabası insanlığın bilinmeyen döneminden beri devam etmekte. Bu arayış kimi insanlığı günden güne daha fazla motive ederek metinler konusundaki araştırmacılık ruhunu canlandırmıştır. Böylece metinler konusunda çaba harcayıp onlarla ilgili düşünceler üretmeye çalışan araştırmacılar ortaya çıkmıştır. Bu araştırmacılar Antik Çağlar’da, etkili metin üretmenin esaslarını araştırırken günümüze yaklaştıkça daha sistematik, ilkeli, kurallı vb. durumları ortaya koyarak
132 TL. 165 TL.
 %  20
TÜRK HALKLARI EDEBİYATI
Bu eserde, Türk boylarının edebiyatları, özellikle Özbek, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Türkmen, Azerbaycan, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Dağıstan, Osmanlı ve Türk, Uygur, Kuzey Kafkasya Türk boyları ve diğer Türk lehçe gruplarına ait boylarının edebiyatları ele alınmaktadır. Ayrıca, dünya edebiyatında Nobel ödüllü yazarlar, şairler ve oyun yazarları hakkında da bilgiler verilmiştir. Çalışma lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, yükseköğretim kurumlarının filoloji fakültelerindeki araştırmacılarına ve Türk
220 TL. 275 TL.
 %  20
HİKÂYET-İ VEYS EL-KARANÎ (KASTAMONU NÜSHASI)
Hikâyet-i Veys El-Karanî isimli bu eser, muhtevası dikkate alındığında Üveysnâme adıyla zikredilen eserler grubuna dahil edilebilir. Eserin ilk bölümünde Cabbâr Kulu’nun tasavvufla ilişkili bilgi ve düşüncelerini kendine has ifade tarzıyla aktardığı görülmektedir. Eserin manzum olan ikinci bölümü ise başka eserlerde de karşılaşılan bir Veys El-Karanî hikâyesidir. Türkçe dil özellikleri bakımından bir geçiş dönemi eseri olduğunu söyleyebileceğimiz eser, bünyesinde barındırdığı Türkçe söz varlığı bakımından d
124 TL. 155 TL.
 %  20
XV. YÜZYIL ŞAİRİ FEZÂYÎ VE MESNEVİLERİ
XV. yüzyıl Türk edebiyatının, hakkında pek bir bilgi bulunmayan şairi olan Fezâyî; aynı yüzyılın önemli edebî simalarından Şeyhî’nin öğrencisidir. Beyitlerinde Şeyhî’den övgüyle bahseden Fezâyî, gazellerinde rindane üslûbu başarıyla temsil etmiştir. Gazelleriyle aynı yazma eser içinde bulunan dört mesnevisi ise dinî-tasavvufî bir görünüm arz eder. Şair, külliyatının ilk mesnevisi olan Hediyyetü’l-Ahbâb’da, çeşitli tasavvufî terimleri açıklar. İkinci mesnevi olan Der-Beyân-ı Makâmât-ı Dervîşân, dervişlik yol
128 TL. 160 TL.
 %  20
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Erkeklikler
Ferda ZAMBAK, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında babasız temsil edilen oğulların erkeklik biçimlerini incelerken modernleşme sürecine dair değişimlerin daha çok “erkeklik” üzerinden kurgulandığını ortaya koyar. Bu dönem romanlarında, “yetim oğul olmak”, Osmanlı modernleşmesinin eril tahayyülü için gerekli olduğu kadar sakıncalı bir durum olarak ele alınır. Anlatıcıların yetim oğullardan beklediği babayla ve sultanla simgesel hale gelen hegemonik erkekliği inşa etmeleri değil, Batı karşısında ataerkil normlar
57.6 TL. 72 TL.
 %  20
SÖZÜN GÖLGESİ
Sözün Gölgesi Emel Koşar’ın 2010-2020 yılları arasında roman, senaryo ve deneme türleri üzerine kaleme aldığı yazılardan bir seçme niteliğindedir. Sözün Gölgesi’nde Emel Koşar’ın Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nahit Sırrı Örik, Orhan Pamuk, Levent Mete, Mine Söğüt, Tuğrul Tanyol’un eserlerini çeşitli açılardan incelediği, Mavi Anadolucuk’a ve Sabahattin Eyüboğlu’na yönelik eleştirileri değerlendirdiği makalelerin yanı sıra edebiyat-medya ilişkisini ve edebiyatımızda kadının yerini sorguladığı deneme türündeki yazı
28.8 TL. 36 TL.
Tükendi
 %  20
Hikâyet-i meymûne-i bânû-yı a‘zam giriş-inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım
Batı Türkçesinin tarihî dönemleri içinde kaleme alınan her eser; bir devrin sadece düşünce yapısı ve duygu dünyası ile değil, bunların ifade vasıtası olan dilin özellikleri ve söz varlığı hakkında da bilgi verir. Özellikle harekeli metinler; Türkçenin Anadolu coğrafyasındaki tarihî seyrini, değişimini, gelişimini ortaya koyma açısından büyük önem taşır. XIII. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan ancak XIV-XV. yüzyıllarda yazıya aktarılan bu metinler içerisinde halk hikâyeleri, destanlar, efsaneler, menkıbeler,
200 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  20
Cumhuriyet Dönemi Roman Okumaları I (1923-1950)
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Türk milletinin bağımsız devlet kurma şeklinde görüngülenen tarihsel dirilişine koşut başlayan ve gelişen yazınsal yolculuğunu kapsar. Yeryüzünden silinmek istenen bir milletin köklü dönüşümlerle evrildiği bu süreç, Türk ve Dünya medeniyeti açısından çok katmanlı tarihsel varoluş serüvenlerinin gerçekleştiği bir dönemdir. Anadolu’nun vatanlaşmasında dönüm noktası olması bakımından ise, geçmiş yılların çıkarımının yön verdiği millî devlet fikrini benimseme ve benimsetme yönü
79.2 TL. 99 TL.
 %  20
Türkiye’de Yapılan Çalışmalarda Orhon Yazıtları’nı Okuma ve Yorumlama Farklılıkları (1936-2016)
II. (Doğu) Türk Kağanlığı zamanında dikilen Orhon Yazıtları / Kitabeleri veya yaygın adıyla Göktürk Kitabeleri, Türk dili, tarihi ve kültürü ile ilgili önemli bilgileri içeren ilk kaynak metinlerdir. Türk Runik harfleriyle yazılmış olan bu metinler, 8. yy’a ait olması ve taşa kazınmış olması dolayısıyla bazı çevresel koşullardan ve geçen 13 yüzyıllık tarihî süreçten çokça etkilenmiş, yazıtların bazı kısımları okunamaz hâle gelmiştir. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından tarihî metinlerden ve kelimelerin
132 TL. 165 TL.
 %  20
Aşkın Doğusu ve Batısı - Leyla ve Mecnun İle Romeo ve Juliet Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme -
Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn mesnevisiyle Shakespeare’in Romeo ve Juliet trajedisini karşılaştırmalı olarak ele aldığımız bu çalışmada iki hikâyenin kökenleri ve kurguları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Sonuçta bu hikâyelerin kurguları arasındaki benzerliklerin tesadüfle veya benzer başka eserleri de kapsayan geniş etkilerle açıklanamayacağı tespit edilmiştir. Bilindiği üzere Binbir Gece Masalları gibi pek çok Doğulu edebiyat ürünü, hem Endülüs Emevileri döneminde hem Haçlı Seferleri sırasında Batı’ya ta
124 TL. 155 TL.
Tükendi
 %  20
KADIN
Toplum, kadın ve erkeğe farklı roller, görevler, sorumluluklar yükler ve onlarla ilgili farklı beklentiler taşır. Anne baba doğacak çocukları için giysi ve eşya seçimi yaparken çocuğun hayatı boyunca mensubu olmasını istedikleri rolün ilk temelini atarlar. Kadın ve erkek de topluma uyum sağlayabilmek için kendilerine sunulan rollere göre hareket ederler ve bu kalıpları içselleştirdikleri ölçüde toplum tarafından benimsenirler.
100 TL. 125 TL.
 %  20
TÜRK DÜNYASINDA İSYAN VE BAŞKALDIRI Edebiyata Yansıyan Özgür Ruh
“Affet bizi Türkistan!” diyordu bir dinleyici Doğu Türkistan’da zulüm gören Uygur Türklerinin yanık yanık çalan, yürekleri yakan “Hani Gökbörü?” türküsünü dinledikten sonra. Küçük bir parça bile gönül telimizi titretip yüreğimizi dağlamaya, gözlerimizi yaşartmaya yetiyor. Gelin birlikte göz atalım; asman qara âlem qara asuman kara âlem kara, dost yeqinlar köngli qara dost yakınlar gönlü kara, atılar bağri boldi yara
108 TL. 135 TL.
 %  20
SUYUN HAFIZASI - MURATHAN MUNGAN’IN HAMAMNAME’SİNDE GELENEĞİN YANSIMALARI - POSTMODERN ANLATI VE GELENEK
“Anlatmazsan dünya silinmez elbet, ama dünyaya varoluşun bilinmez borçlarını ödemeye gelmiş insan silinir varoluşun hafızasından.” Murathan Mungan Çağımızın kelam kıymeti bilen yazarlarından olan Murathan Mungan, Hamamname adlı eserinde tabiricaizse ağzının içindeki dilin hakkını verir ve bize bilmediklerimizin, sorup öğrenmediklerimizin, unuttuklarımızın, hatırlamadıklarımızın, farkına bile varmadıklarımızın, umursamayıp boş verdiklerimizin hikâyelerini anlatmayı vadeder. Murathan Mungan Osmanlı su ve h
60 TL. 75 TL.
 %  20
Hâcibî Şerh-i Yûsuf u Zelîhâ (2 cilt)
Hacı Sâlihzâde Halil Hâcibî tarafından kaleme alınan Şerh-i Yûsuf u Zelîhâ, Fars şiirinin son büyük üstadı kabul edilen Molla Câmî’nin Yûsuf u Zelîhâ mesnevisinin mensur şerhidir. Eser, çift kahramanlı aşk mesnevisine yapılmış bir şerh olması itibarıyla genel olarak dinî-tasavvufî, öğretici metinlere yahut sözlüklere yapılan şerhlerin yoğunlukta olduğu klasik şerh geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma esas olarak şerh ve şerh edebiyatı hakkında bilgiler ihtiva eden giriş bölümü ile “Yusuf
256 TL. 320 TL.
Tükendi
 %  20
İKİDİLLİLİK VE İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
İkidillilik, Türkler ve Türkçe için çok eski bir kavram olduğu halde ikidillilik üzerine yapılan çalışmalar ülkemizde oldukça yenidir. Bu konuda yayınlanmış kitapların sayısı henüz bir elin parmakları kadar bile değildir. İkidillilik çalışmaları disiplinler arası bir çalışma alanıdır. İkidilli/çokdilli çocukların eğitimini tekdilli çocukların eğitiminden ayıran değişkenler sadece eğitim ile bağlantılı değildir; ortam, aile, çevre ve ülkeden ülkeye değişen şartlar bu süreci belli bir oranda etkiler. Bu kita
76 TL. 95 TL.
 %  20
KLASİK ARAP, FARS VE TÜRK  EDEBİYATI İNCELEMELERİ (2 CİLT)
Arap, Fars ve Türk edebiyatının müştereklerini zengin bir edebî, sosyal ve kültürel çerçevede bir araya getiren bu kitap; klasik Arap, Fars ve Türk edebiyatlarındaki şahsiyetlere, türlere ve geleneklere odaklanıyor. Bu sayede bu edebiyatlar arasındaki etkileşimler ortaya çıkıyor, imge dünyaları canlanıyor ve nihayetinde özgün bir edebiyat tarihinin seyri görünür hale geliyor. Bu kitabı önemli ve değerli kılan asıl husus, bugüne kadar klasik Türk edebiyatı sahasının kaynağını oluşturan Arap ve Fars edebiyatl
197.6 TL. 247 TL.
 %  20
Ömer Ferit Kam ve Kudemâ (Sâbit, Bâki, Kınalızâde Ali Çelebi)
Kadîmin çoğulu Kudemâ, eskilerimiz anlamında olup klasik edebiyatın şair ve yazarlarını ifade eder. Divan edebiyatı, eski Türk edebiyatı adlarıyla bilinen klasik Türk edebiyatı, İstanbul, Tebriz, Herat hatta Hindistan’da hüküm sürmüş bir edebî gelenektir. Sayısız şair ve nâsirin yetiştiği bu merkezlerde ortaya konulan yapıtları hakkıyla anlamak, çok geniş bir bilgi birikimi gerektirir. Bu kültürün son dönemlerinde yaşayan Dârülfünun metin şerhi Profesörü Ömer Ferit Kam, klasik şiirin ve nesrin inceliklerini
55.2 TL. 69 TL.
 %  20
Kutb'un Husrav u Şirin'i Dizin (Giriş, Metin, Tıpkıbasım) - 2 CİLT
İran edebiyatının Türk şairi Nizâmî Gencevî’nin Hüsrev ü Şírín adıyla kaleme aldığı; Hüsrev, Şírín ve Ferhâd üçgenindeki aşkı anlatan mesnevîsi gerek İran edebiyatında, gerekse Türk edebiyatında oldukça fazla ilgi görmüş ve daha sonraki dönemlerde pek çok şair tarafından bu konu ele alınarak Hüsrev ü Şírín, Ferhâd u Şírín, Şírín ü Hüsrev vb… isimlerle konusunu Nizâmî Gencevî’nin eserinden alan mesnevîler yazılmıştır. Nizâmî’nin yaklaşık 5700 beyitlik Hüsrev ü Şírín’i 14. yüzyılda Kutb mahlaslı bir edip tara
316 TL. 395 TL.
 %  20
Türk Salgın Öyküleri: Salgın Edebiyatına Giriş
Gılgameş Destanı’yla Decameron’u ortak paydada buluşturan salgınların tarihi, insanlık tarihiyle eştir. Salgın edebiyatı, toplumların yaşadıkları salgınların yansıtıldığı bir iç bükey ayna olarak doğar ve hızla gelişir. Romanlar, Batı’da modernitenin başlangıcından itibaren salgınların anlatım hakkını modernitenin edebî türü olarak destanlardan devralmış görünse de esasen veba edebiyatı, verem edebiyatı, frengi edebiyatı, cüzzam edebiyatı, sanatoryum edebiyatı, mezarlık edebiyatı, karantina edebiyatı gibi i
73.6 TL. 92 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 87 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1