Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 55 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  20
Mesneviyi Gazelle Okumak
Türk mesnevi edebiyatı bugüne kadar pek çok açıdan ele alınmış ve bu alanda farklı kategorilerde çalışmalar oraya çıkmıştır. Genellikle inceleme-metin bağlamında yapılan bu çalışmalarla mesnevi edebiyatımızın bugüne kadar merak edilen örnekleri gün yüzüne çıkarılmıştır. Günümüzde eski Türk edebiyatı metinleri farklı bilimsel alanların konusu olmaya başlamıştır. Dil bilimi, sosyoloji, psikoloji ve felsefe alanlarının da işin içine girmesiyle eski edebiyat çalışmalarında yeni eğilimler ortaya çıkmaya devam e
52 TL. 65 TL.
 %  20
Kıssa-i Ashabü'l Kehf
Meclis-i 'uşşâka gel nûş eyle sahbâ-yıkadîm Nitekim nûş eyledi Ashâb-ı Kehf'ive'r-Rakîm 'Âlem-i 'ışk içre bir bezm-i safâbastitmişem Kim girer ol bezme bûy-ı yârdan olur şemîm (Kıssa-i Ashâbü'l-Kehf'den)
55.2 TL. 69 TL.
 %  20
Osmanlı Konuşma Dili
Osmanlının dili, genel olarak yazı üzerinden, daha çok devletin resmi belgelerinin ve divan edebiyatına ait ürünlerin verileri üzerinden incelendiği için ya Türkçeden uzak anlaşılmaz bir dil ya da Arapça-Farsça-Türkçe karışımı bir dil olarak gösterilegelmiştir. Bu değerlendirmede dilin yazı varyantının yanında, Selçukludan hatta daha öncesinden gelen kesintisiz, canlı bir konuşma dilinin varlığı göz ardı edilmiş, yazılanla konuşulanın aynı olduğu görüşü hâkim olmuştur. Hâlbuki Osmanlı Türkçesi bir yazı dili
69.6 TL. 87 TL.
 %  20
Çin Modern Edebiyatı  Deneme Eserleri Seçkisi
Uçup giden kırlangıç, gün olur döner geri; kuruyan söğüt dalları, gün olur yeşerir yeniden; zamanı gelir yeniden açar solan şeftali çiçekleri de, ey çok bilen söyle bana, giden günlerimiz neden dönmez ki geri?... Zhu Ziqing En son ne zaman sizi duygulandıran bir deneme öyküsü okudunuz? Çin Modern Edebiyatının en güzel deneme öykülerine yer verilen bu çeviri eserde size çok uzak gelen Çin'i tanıyacak, içinde kendi hayatınızdan kesitler bulacaksınız.
36 TL. 45 TL.
 %  20
Hayretü'l-Ebrar Cilt 1
Hamse Nizamî Gencevî, Emir Husrev Dihlevî, Abdurrahman Câmî gibi isimlerle Fars diliyle kaleme alınmış bir türdür. ama yazılmamıştır. Alî Şîr Nevaî onların da etkisi altında Türk diliyle ilk Hamse yazarıdır. Alî Şîr NEVÂYÎ'nin Hamsesinde Hayretü'l-Ebrâr, Ferhad ü Şirin, Leylî vü Mecnun, Seb'a-i Seyyare, Sedd-i İskenderî destanları yer alır. Hayretü'l-Ebrâr Alî Şîr NEVÂYÎ'nin 1483'te, 40'lı yaşlarının tecrübesiyle siyasî, sosyal ve ahlâkî meselelere dair görüşlerini İslamî esaslara uygun olarak Nakşibendîli
37.04 TL. 46.3 TL.
Tükendi
 %  20
Kuman Bilmeceleri Üzerine Notlar
Tarihî Kıpçak Türkçesinin en önemli eseri hiç şüphesiz XIII. yüzyılın sonlarıyla XIV. yüzyılın başlarında, Altın-Orda coğrafyasında, Latin alfabesinin Gotik harfleriyle yazılmış olan CodexCumanicus'tur. 1828 yılında Klaproth'un gerçekleştirdiği Vocabulairelatin, persan et coman de la bibliothèque de FransescoPetrarca ile başlatabileceğimiz Codex çalışmaları yaklaşık yüz elli yıldır pek çok bilim adamının gayretleriyle aralıksız devam etmekte; bir yandan eserin taşıdığı mühim dil malzemesi sebebiyle diğer ya
43.2 TL. 54 TL.
 %  20
Divan Şiirinin Benzetme Ve Hayal Dünyasından
Şiirin en önemli unsurları benzetme ve hayaldir. Özellikle de Divan şiiri çok zengin bir benzetme ve hayal dünyasına sahiptir. Divan şiirinin anlaşılmasında bu zengin içerikli benzetme ve hayal dünyasının tanınıp bilinmesi önemlidir. Bu kitap, geçmişte kalan, her geçen gün biraz daha uzaklaştığımız Divan şiirini ve kültürünü çağımızın insanının anlayabilmesini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Kitapta, Divan şiirinin benzetme ve hayal dünyasını meydana getiren temel unsurlar başta olmak üzere, şiirin ç
64.8 TL. 81 TL.
 %  20
Peyam-ı Edebi'de Edebi Tenkit
Peyâm-ı Edebî, Peyâm-ıSabâh gazetesinin edebî ilâvesi olarak gazeteci-yazar Ali Kemâl'in yönetiminde 14 Ağustos 1335/1919-8 Nisan 1336/1920 yılları arasında haftalık yayımlanan otuz iki sayılık bir sanat ve edebiyat gazetesidir. Bu gazetenin 1913-1914 yılları arasında yayımlanan kırk beş sayısı, daha önce yaptığım araştırma ve incelemeden sonra kitap hâline getirilmişti. (Edebiyat Gazetesi Peyâm'da Edebî Tenkit, Kesit Yay.,İstanbul, 2010). Peyâm-ı Edebî, yayımlandığı dönem dikkate alınırsa, I. Dünya Savaşı'
36 TL. 45 TL.
 %  20
Kitab-ı Düstur-ı Şahi Fi-Hikayet-i Padişahi
Şeyhoğlu Mustafa, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan beylikler döneminde yaşamış, Osmanlı'nın kuruluş devrine şahitlik etmiş önemli bir isimdir. Bu dönemde Anadolu'da siyasî anlayışın gelişmesi ve iktisadî yapının kurulması için kadim devlet anlayışlarını ortaya koyan siyâset-nâme tercümeleri önemli bir rol oynamıştır. Arapça ve Farsçadan yapılmış tercümeler yoluyla sadece devlet idarecilerini değil toplumun hemen her kesimini eğitmek amaçlanmıştır. Şeyhoğlu'nun Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî
78.4 TL. 98 TL.
 %  20
Tatar Nesri Ve Romantizm Estetiği
Yazarın dünyaya bakışını, ideolojik ve estetik fikirlerini bildiren edebi akımlar, temel özelliklerini korumakla birlikte her milletin edebiyatında çeşitli özellikler ile zenginleştirilir. Bu durum kendi düzeninde milletlerin kültürel, sosyal ve tarihi özelliklerini açıklamaya yardım eder. ?Tatar Nesri ve Romantizm Estetiği isimli bu kitap, dünya edebiyat biliminin temel metotlarından sayılan romantizmin XX. yüzyıl Tatar nesrinde ortaya çıkma sebeplerini, Rusya'daki sosyal ve siyasi faktörlerin etkisinde de
52 TL. 65 TL.
 %  20
Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler
Allah'ın varlığı ve birliği konusu, insanlık tarihinin eskimeyen meselelerinden biridir. Din ve felsefenin başlıca konuları arasında yer alan varlığın kökeni, son asırda astronomi, parçacık fiziği gibi araştırma sahalarının ortaya koydukları yeni bulguların ışığında yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Var oluş meselesi din, felsefe ve geniş anlamıyla bilimle yolu kesişen her insanın ilgi odağı olmayı sürdürecektir. Bilim ve dinin kesiştiği bu konu, ilk kelam âlimleri ve filozofların araştırma sahasında yer a
86.4 TL. 108 TL.
 %  20
Sorularla Yeni Türk Edebiyatı
Genç Kalemler ve Yeni Lisan hareketi hakkında bilgi veriniz. Türk edebiyatında hece-aruz tartışmaları Nev-Yunanilik/Havza Edebiyatı hakkında bilgi veriniz. Nâyiler hakkında bilgi veriniz. Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden romanlar hangileridir? Ahmet Haşim'in poetikası hakkında bilgi veriniz. Garip Akımı ile II. Yeni Akımının benzerlikleri nelerdir? Tanzimat'tan günümüze kadın yazarlar hakkında bilgi veriniz. Yahya Kemal'in şiir anlayışı, eski ve yeni şiire bakışı hakkında bilgi veriniz. Ahmet Haşim'in Şiirleri
33.6 TL. 42 TL.
Tükendi
 %  20
Yümni Divanı
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde yetişmiş olan ancak hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmayan birçok şair bulunmaktadır. Böyle şairlerin hayatları hakkında yazmış oldukları eserlerde birtakım bilgilere ulaşmak mümkündür. Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi verilmeyen; ancak Dîvân'ındaki bazışiirlerden hareketle hayatı hakkında birtakım değerlendirme yapılabilen şairlerden biri de Yümnî'dir. Yümnî'nin bilinen tek eseri şimdilik Dîvân'ıdır. Şair bu eserinde, Osmanlı'nın 17. padişahı olan IV. M
28.8 TL. 36 TL.
Tükendi
 %  20
Gazzizade abdüllatif efendi hulasatü'l vefeyat - 2 cilt
Vefeyât-nâmeler; Osmanlı kültür tarihinin kaynakları arasında bulunan biyografi türünde eserlerdir. Padişahların, şehzadelerin, devlet ricalinin, alimlerin, din ve tarikat büyüklerinin, sanat erbabının hâl tercümelerinin ayrı ayrı veya herhangi bir ayrım yapmadan derlendiği telif ve zeyillerdir. Şuara tezkirelerinden sonra Türk Edebiyatı tarihinin temel başvuru kaynaklarıdır. Genellikle biyografik eser görünümünde olmakla beraber bazıları, şehir monografisi özelliği de taşır. Gazzizâde Abdüllatif Efendi’ni
160 TL. 200 TL.
Tükendi
 %  20
Eski Anadolu Türkçesi  Bibliyografyası
Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve Rumeli bölgesinde ve Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde kurulup gelişmiş olan Türk yazı dilinin Xlll-XV. yüzyıllar arasını kaplayan ilk dönemidir. Eserler bakımından zengin sayılan Eski Anadolu Türkçesi hem dil yapısı hem de Türk dili tarihindeki yeri açısından büyük öneme sahiptir. Bu dönemde Anadoluda edebî eserlerin yanında tıp, tarih, astronomi ve dinî eserler yazılmış, yüzlerce telif ve tercüme eser meydana getirilmiştir. Dönemi temsil eden edebî şahsiyetler ve bunları tem
57.6 TL. 72 TL.
 %  20
Anlam Bilimi ve İletişim
Anlam, beş duyu algısının ön yüzü, dilbilgisel yapının ise arka yüzüdür. Anlamın başlıca iki kaynağından birisini; varlığa bizzat kendisiyle, yani aracısız ve doğrudan doğruya gerçeklik göstergeleriyle ulaşan beş duyu; diğerini ise, bizi, varlığa saymaca veya eğretilemeli göstergeleriyle ulaştıran dil oluşturur. Çok genel ifadelerle söylemek gerekirse, gerçekliğin kendisi olan doğadan beş duyu organı yoluyla elde edilen algıların veya saymacaların oluşturduğu yapay bir dünya olan dilden alınan bilgilerin, k
31.68 TL. 39.6 TL.
Tükendi
 %  20
Bostan (Doğu Klasikleri); Sadi Şirazî
Sad-i, bazı hikâyeleri başka kaynaklardan derlenmiş olsa da bizzat şahit olduğu olayları ve başkalarından duyduğu bazı rivayetleri de hikâye biçiminde sunmuştur. Eserde sade ve anlaşılır bir uslüp kullanmış, yer yer tarihi şahsiyetlerin hayatlarından anekdotlar da anlatılmıştır. İdarecilerin ve insanların adaletli olmaları, yönetenlerle yönetilenlerin ilişkileri, güzel ahlak sahibi olma, kulluk görevi, hakiki dervişlik, ilahi aşk, tövbe kapısının her zaman açık olduğu gibi birçok konuda insanları bilgilendi
43.2 TL. 54 TL.
 %  20
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi
Edebiyatımızın çeşitli dönemleri, anlayışlarla örülmüş metinler sunar okuyucuya. Duygu ve düşünce dünyamızı bütünüyle çevreleyen şiirler ve nesirler yüz yıllardır kültürümüzü bugüne taşır. Klasik Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Tekke-Tasavvuf Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı gelenekleri, kültürümüzü yoğuran sanat eserleriyle doludur. Her anlayışın kendine özgü bir estetiği ve sunuş şeklinin bulunduğunu, bu metinlerle karşımızda daha net görürüz. Edebiyatımızın üç değerli uzmanı tarafından kaleme alınan Başl
63.2 TL. 79 TL.
Tükendi
 %  20
Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu
Durali Yılmaz bu çalışmada, öncelikle Tanzimat dönemi yazarlarının romana dair tartışmalarını ve Türk romanının oluşum sürecinde yaşanan sancıları günışığına çıkarıyor. Türk ve Batı romanının gelişme evreleri ve kültür kaynaklarının oluşma sürecinde yaşanan tartışmaları bugüne taşıyarak, bugün romana dair yapılan tartışmalarda oluşan çıkmazı sorguluyor. Aslında iddia şu: Çağdaş romancıların ve eleştirmenlerin bugün romana dair söylediği her şey, Türk romanının kuruluş aşamasında yapılan tartışmalarda ortaya
31.2 TL. 39 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 55 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2