Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 10 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  40
Hasan Sezâyî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 9
Nefha-i sırr-ı Hudâ’ya urefâ dem dediler O deme mâlik olan kişiye âdem dediler Pîrlere sordu Sezâyî ne durur sırr-ı hayât Remz ile bir nefes edip ana dem dem dediler
9 TL. 15 TL.
 %  40
Niyâzî-i Mısrî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 7
Hak ilmine bu âlem bir nüsha imiş ancak O nüshada bu âdem bir nokta imiş ancak O noktanın içinde gizli nice bin deryâ Bu âlem o deryâdan bir katre imiş ancak
9 TL. 15 TL.
 %  40
Edîb Harâbî /  Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 10
Bu sözleri sanma her insân anlar Kuşdilidir bunu Süleymân anlar Bu sırr-ı mübhemi ârifân anlar Çünki câhillerden pinhân eyledik
9 TL. 15 TL.
 %  40
Sun'ullâh-ı Gaybî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 6
Bir ağaçtır bu âlem meyvesi olmuş âdem Meyvedir maksûd olan sanma ki ola ağaç Bu âdem meyvesinin çekirdeği sözüdür Sözsüz bu âlem âdem bir demde ola târâc
9 TL. 15 TL.
 %  40
Yûnus Emre / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 1
On sekiz bin âlem halkı cümlesi “bir” içinde Kimse yok “bir”den artık söylenir dil içinde Yûnus sen diler isen dostu görem der isen Ayândır görenlere işte gönül içinde
9 TL. 15 TL.
 %  40
Ümmî Sinan / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 5
Kimse bilmez ahvâlimi aşk ile yâr olan bilir Yedi iklîm dört köşeye hikmet ile dolan bilir
9 TL. 15 TL.
 %  40
Aziz Mahmud Hüdâyî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 4
Edeb yolun gözleyen Erkânı bilmek gerek Hakk’ı bilmek isteyen İnsânı bilmek gerek
9 TL. 15 TL.
 %  40
Eşrefoğlu Rûmî /Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 3
Denizler içerem susuz geçerem Beni kandırası ummân bulunmaz Yitirdim Yûsuf’u Kenân içinde Yûsuf bulundu uş Kenân bulunmaz
9 TL. 15 TL.
 %  40
Seyyid Nesîmî / Türk tasavvuf edebiyatından seçmeler 2
Düşdüm ezelde zülfüne dâm olmadan henüz İçtim lebin şarâbını câm olmadan henüz “Ben zülfüne ezelde tutuldum ki henüz tuzak yaratılmamıştı. Yine orada dudaklarının şarabını içtim ki henüz kadeh vücut bulmamıştı.”
9 TL. 15 TL.
 %  50
Kutb'un Husrav u Şîrîn'i Dizin
Husrav u Şirin mesnevisi 12. yüzyılda İran edebiyatının önemli şairlerinden Genceli Nizamí tarafından Farsça yazılmış bir mesnevidir; eserde Sasani hükümdarı Hüsrev ile Ermeni kraliçesi Şirin'in aşkı anlatılmaktadır. Mesnevi tarzında yazılan 5700 beyitlik bu eser, aruzun mefâîlün, mefâîlün, feûlün vezninde yazılmış ve 14. yüzyılda Kutb mahlaslı bir edip tarafından Harezm lehçesine adapte edilmiştir. Adapte edilen eser 4733 beyittir. Harezm lehçesinin önemli eserlerinden biri olan eserin metninin tamamı şimd
25 TL. 50 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 10 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1