Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 617 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  20
Doğumunun 60. Yılında ZÜHAL ÖLMEZ Armağanı Esengü Bitig
Bu çalışma doğumunun 60. yılı münasebetiyle Çağatayca başta olmak üzere Türk dilinin hem tarihî hem de çağdaş sahalarına ilişkin çalışmaları ile önemli katkılar sunan Zühal Ölmez için meslektaşları ve öğrencilerinin kaleme aldığı yazılardan oluşan bir armağan kitabıdır. Bu eserde yer alan çalışmalar temelde tarihî ve modern Türk yazı dillerine ilişkindir. Bu kitaptaki makalelerle Orhon Yazıtlarındaki bazı sözlere ve satırlara yeni okuma ve anlamlandırmalar sunulmuş, Eski Türklerdeki kölelik ve Eski Uygurlar
116 TL. 145 TL.
Tükendi
 %  20
Ağıtlar ve Umutlar
Güldeste yaptım sevgiliye Türlü çeşitli aşk çiçekleri insanlardan Gönül uçmaklarında Ah sevgili, ah sevgili, ah sevgili!.. Kan yakışmaz uçmaklara Kan rengi güller açsa da orada Ağıtlarım çaylar, ırmaklar olsa da Ahlarım yeryüzünü, gökleri tutsa da Uşşâk Âyini’nde yitirsem de kendimi Yerleri gökleri yitirsem de içimde Bulandı ırmaklarımın suları Bulandı gönül uçmakları Ah sevgili, ah sevgili, ah sevgili!.. Senin özünden görünmeni Özge görünmeni Kendinde tanıklığa yarattığın Gözleri dilleri Ah, nereye koşsam
34.4 TL. 43 TL.
 %  20
Servet-i Fünûn Dönemi Roman Okumaları
Tanzimat Fermanı ile yeni bir sürece giren Osmanlı Devleti; siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda, daha önce ilk adımlarını attığı birçok yeniliğe hız kazandırır. Devletin resmî kademelerindeki formel değişiklik, vatandaşlarını/bireylerini de tutum ve davranışları bağlamında etkiler. Avrupa’ya giderek eğitim alan, yenileşme döneminde açılan okullarda yetişen yeni nesil, yüzü önce memlekete sonra dünyaya dönük eylemlerde bulunurlar; devletin parçalanmasını engellemek, yeni bir yönetim şeklini ülkelerine getirme
74.4 TL. 93 TL.
 %  20
Asallaşan Şiir: Makine ve İnsan İSMET ÖZEL
İsmet Özel Türk şiirinin son dönemlerinde adından sıkça söz ettiren bir şairdir. Onun şiir dili, her şeyden önce Türk şiirinin katettiği mesafeyi göstermesi bakımından önemlidir. Şairin gerek imge dünyası gerekse poetik biçem özellikleri, modern çağın tanıklığında ve gözler önünde şahsi bir şiir yolculuğunun estetik, ontolojik ve siyasal olgularıyla düşünülmelidir. İsmet Özel şiiri, sansasyonel dilini, asallığından mı, çağın verilerinden mi alır? Evet, İsyan! ile ortaya çıkan şahsi meydan okuyuş, onun şiiri
50.4 TL. 63 TL.
 %  20
Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişimler
Edebiyata şiirle başlayan, ilk yazdıklarıyla kendinden söz ettiren ve Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin zirve şahsiyetlerinden biri olan Necip Fazıl, altmış yılı aşan yazarlık hayatında, edebî sanat türlerinden, özellikle şiirden hiç kopmamıştır. Sanatı üstün bir değer gören, aynı zamanda onu ulvî gayeye ulaşmada araç olarak nitelendiren şair, ölmez bir davanın dönmez savunucusu, fikir ve aksiyon adamı olarak sanat ve fikir hayatımızda yerini almış bir isimdir. O, şiirleriyle sanatın zât gayesinden ödün verme
77.6 TL. 97 TL.
 %  20
Hafız Nuri Efendi'nin Terceme-i Ahvâli
Bir Osmanlı kadısı olan Hafız Nuri Efendi’nin 1856-1857 yıllarında Girit’te görevdeyken özellikle 1856 yılında yaşanan büyük deprem sırasında yaşadığı deneyim ve serüvenlerden bazılarına ilişkin olarak Terceme-i Ahvâlim başlığı altında aktardığı bilgiler ve eserin tenkitli neşri, bu kitap ile okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.
53.6 TL. 67 TL.
 %  20
Mitolojinin Güncel Yüzü ŞAH İSMAİL HİKÂYESİ
Şah İsmail Hikâyesi, evrensel anlamda yaşamı başka bir boyuttan okumak isteyen kolektif duyuş tarzının kendini sözel varoluş alanı ile ifadeye dönüştürdüğü anlatılardan bir tanesidir. Nitekim yaratılan her bir kahramanın görüntüsünde evren; sanatın kutsal varoluş alanı ile yeni görme biçimlerine hazır hale dönüştürülerek tarihselliğini kavrayan insanlığın hizmetine sunulur. Bu çalışma ile Şah İsmail Hikâyesinin Kırım-Karay varyantı Türkoloji sahasına kazandırılarak anlatı kahramanının olağanüstü doğumundan
158.4 TL. 198 TL.
Tükendi
 %  20
Ferîdüddin Attardan Anahtar Öğütler (Muhammed Zahri Şerhi ve Günümüz Türkçesi Çeviri İle)
Başlangıçta pişmiş bir balçıktan başka bir şey olmayan insan; yüce yaratıcının kendisine ruhundan üflemesiyle ceset ve candan ibaret bir mahlûk olmaktan çıkarak akıl, vicdan ve iradeye kavuşmuş; meleklerin dahi secde ettiği bir mertebeye ulaşmıştır. Üflenen ruhla birlikte insan; aklını, vicdanını ve iradesini kullanma sorumluluğunu da sırtlanmak durumunda kalmış böylelikle de tabiatı itibariyle hem iyiliği hem kötülüğü bünyesinde barındıran tek varlık olmuştur. Onu diğer bütün varlıklardan ayıran ve “eşref-
158.4 TL. 198 TL.
Tükendi
 %  20
BUDİST ESKİ UYGUR EDEBİYATINDAN İKİ METİN
19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında Doğu Türkistan ve çevresinde gerçekleştirilen keşif gezileri neticesinde tarihî Türk dilinin bir kolu olan Eski Uygurcaya ait dinî ve din dışı yazılı kaynaklardan oluşan zengin bir malzemeye erişilmiştir. Tarihleri boyunca çeşitli milletlerle siyasi, sosyal ve ticari ilişkilerde bulunmuş olan Uygurlar oldukça geniş bir kültürel çevrede varlığını sürdürmüş, bu kültürel çevreden etkilendiği gibi kendisi de buna katkı sağlamıştır. Uygurlar bu coğrafyadaki diğer milletleri
124 TL. 155 TL.
Tükendi
 %  20
BUDİZM’İN MAHAYANA EKOLÜNE  İLİŞKİN ESKİ UYGURCA BELGELER
Doğu Türkistan ve Turfan vahasına yapılan keşif seferleri neticesinde elde edilen muhtelif sanatsal parçalar ve metinler araştırmacıları İpek Yolu’nun eski sakinlerinin dilleri, kültürleri ve dinleriyle tanıştırmış ve bunları araştırmaya teşvik etmiştir. Bu keşif seferleri neticesinde Süryanice, Orta Farsça, Soğdca, Sakaca ve Eski Uygurca başta olmak üzere Budist, Manihaist ve Hristiyanlık gibi dinî çevrelere ilişkin metinler, resimler ve sanatsal emtia ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın konusunu Budizm’in
132 TL. 165 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi
Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi, bugünkü Türkçenin fonetiğini ortaya koymak amacıyla hazırlandı. Bununla birlikte, gerektiğinde Türk dilinin tarihsel dönemlerdeki ses özelliklerine dair bazı bilgilere de kitapta temas edildi. Ses olayları ele alınırken standart dil, alıntı sözcükler ve ağızlardakiler yanında art zamanlı örneklere de yer verildi. Ses olayları, Anadolu ağızları demektir. Bu nedenle, kitaptaki birçok ses olayı ağızlardaki örnekleriyle tanıklandı. Tarihsel ses değişimlerini bilmeden bugünkü Türkçe
68 TL. 85 TL.
 %  20
Gazel Felsefesi (Gazelde Beşerî Aşkın Kaynaklarını Aramak (Hadarîlik - Uzrîlik)
Klasik Şiirde Gazel Felsefesi başlıklı bu kitapta; Arap gazellerinde yer alan aşk, sevgili ve sevgilinin güzellik unsurları ve adı geçen edebiyatta gazelin iki türü olan Hadarîlik ve Uzrilik ele alınmış, detaylı bir incelemeye tabi tutulmuş ve bahsi geçen konuların Fars ve Türk edebiyatına yansıması işlenmiştir. Nazım şekli olarak bakıldığında gazel adıyla Arap edebiyatında müstakil bir karşılığı olmasa da tarihsel süreçte gazelin daha Cahiliye döneminde var olduğunu görürüz. Bu dönemde muhteva bakımından i
87.2 TL. 109 TL.
 %  20
Üniversitelerde Türk Dili ve Yazma Sanatı (Anlama, Yazma ve Yorumlama Yöntemleri)
Son yıllarda üniversitelerimizde Türk Dili derslerinin uzaktan eğitimle verilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmış görünüyor. Zaten kalabalık sınıflarda yapılırken istenilen verimin alınamadığı göz önünde tutulursa, bu dersler artık fonksiyonel olmaktan çıkmış ve sadece yasa gereği yapılır hâle gelmiştir. Ancak üniversite seviyesinde bile öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanamadıkları, okudukları metni anlamakta ve düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak ifade etmekte güçlük çektikleri gerçeği de ortadadır. Bu
87.2 TL. 109 TL.
 %  20
Çeviribilimde Gelgitler
Tüm çeviri tarihi boyunca çevirmenlerin üzerinde durduğu, taraftar olduğu, karşıt olduğu çeşitli çeviri bakışı, yorumu, yöntemi var olagelmiştir. Bu durum çevirmenler için çeviri sürecinde gelgitleri beraberinde getirmiştir. Bazı durumlarda kavram karmaşasına da yol açmıştır. Felsefi açıdan gelgitli yapının betimlenmesi bu kavram çeşitliliğinde okura yol gösterebilir. Elinizdeki çalışma kuramcıların izinde çeviribilimin gelgitlerini açıklamak üzere hazırlanmıştır. İçerisinde Çiçero’dan, Schleiermacher’e, N
68 TL. 85 TL.
Tükendi
 %  20
Çağdaş Türk Lehçeleri Metin Aktarmaları / 2 CİLT
Çok geniş bir coğrafyada farklı kollar halinde yaşayan Türkçe, bazı lehçelerde sadece konuşma dili olarak bazı lehçelerde ise hem konuşma hem yazı dili olarak kullanılmaktadır. Çağdaş Türk lehçeleri genellikle iki ana grup halinde değerlendirilir: Uzak (Türkçe, Çuvaşça, Yakutça, Halaçça) ve yakın (Güneybatı/Oğuz grubu, Güneydoğu/Karluk grubu, Kuzeybatı/ Kıpçak grubu ve Kuzeydoğu/Sibirya grubu) lehçeler. Çağdaş Türk lehçeleri başlangıçta daha çok Türkiye’de, daha sonra diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk topl
197.6 TL. 247 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 617 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4